Anasayfa >

Sektörden Haberler >

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Dilekçe Örneği!

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Dilekçe Örneği!

11 Haziran 2018 Pazartesi, 14:28:47
Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Dilekçe Örneği!
Konutu ya da işyeri riskli yapı olarak tespit edilen hak sahipleri kira yardımı alabiliyor. Bunun için bulundukları ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekiyor. İşte kentsel dönüşüm kira yardımı dilekçe örneği…

Sahip olduğunuz konut ya da işyeri riskli ise ve bunu tespit ettirdiyseniz kira yardımı alabilirsiniz. Bunun için bulunduğumuz ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmanız gerekiyor. Eğer başvurunuz uygun görülürse kira yardımı almaya başlıyorsunuz.

kentsel dönüşüm kira yardımı dilekçe örneğini paylaşmadan önce kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli belgeleri paylaşalım.
1.    Nüfus cüzdanı fotokopisi/ (ĠĢyeri maliki için imza sirküleri)
2.    Konut veya iĢyerinin tapu senedi ve taĢınmaza ait güncel taĢınmaz kaydı
3.    Arsa paylı tapular için emlak vergisi beyannamesi
4.    Konut/ĠĢyerine ait fatura (Elektrik, su, doğalgaz,telekom)
5.    Yıkılan yapılar formu
6.    Riskli yapı tespit raporu inceleme formu
7.    Riskli olarak tespit edilen yapının tahliye edildiğine dair eski ve yeni adresini gösteren Ġl/Ġlçe Nüfus ve VatandaĢlık Müdürlüğünden alınacak adrese dayalı yerleĢim yeri belgesi (ĠĢyeri için riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren güncel vergi dairesinden alınan yazı veya iĢyerinin kapatıldığına dair ilgili meslek odasından alınacak yazı,
8.    T.C. Ziraat Bankası A.ġ.’ye ait vadesiz, münferit, TL hesap cüzdanı fotokopisi
9.    Vekaleten yapılan baĢvurularda vekaletname aslı ve vekilin kimlik fotokopisi

KENTSEL DÖNÜŞÜM KIRA YARDIMI DILEKÇE ÖRNEĞI
…………………….. ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜNE ………………… yapı kimlik, ……...ada, ………. parsel numaralı, …………………………………………………………………. adresindeki (Bina numarası ve bağımsız bölüm numaraları ayrı ayrı belirtilecektir.) binamız, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiĢ olup, Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre kira yardımından faydalanmak istiyorum. Riskli yapıdaki konutumu/iĢyerimi …./…./2015 tarihinde tahliye ettiğimi beyan eder, aksi durumun tespit edilmesi halinde ödenen tutarı Genel hükümlere göre (Borçlar Kanunu ve 3095 sayılı Kanuni faiz ve temerrüt faizine iliĢkin Kanun hükümlerine göre) faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim. Kira yardımından faydalanmam halinde 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine ĠliĢkin Karar uyarınca bankalardan faiz destekli kredi baĢvurusunda bulunmayacağımı taahhüt ederim. Kira yardımı baĢvurumun uygun bulunması halinde ekte belirttiğim hesap numarama yatırılması hususunda;
Gereğini arz ederim.                                                                              ……/…./2015
                                                                                                        Adı Soyadı
                                                                                                         İmza
İletişim Bilgileri
 Adres :
Telefon :

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Dilekçe Örneği PDF İçin Tıklayınız!

 

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER