Anasayfa >

Kentsel Dönüşüm Haberleri >

Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi Kentsel Dönüşüm İmar Planı Askıda!

Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi Kentsel Dönüşüm İmar Planı Askıda!

25 Haziran 2018 Pazartesi, 13:43:24
 Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi Kentsel Dönüşüm İmar Planı Askıda!
Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi Sayaocağı Caddesi-Köşegen Sokak arasında kalan 7,12 hektarlık riskli alana ilişkin imar planı askıya çıktı. 25 Haziran 2018’de askıya çıkan imar planı 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından 24 Temmuz 2018’de askıdan inecek…

Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi Sayaocağı Caddesi-Köşegen Sokak arasında kalan 7,12 hektarlık riskil alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi bakanlık tarafından onaylandı.

25 Haziran 2018’de askıya çıkan imar planları 30 günlük askıda bekleme sürecinden sonra 24 Temmuz 2018’de askıdan inecek.

PLAN NOTLARI
GENEL HÜKÜMLER
1-    Plan onama sınırı, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca 19/09/2016 tarih ve 2016-9188 sayılı Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda 03/10/2016 gün ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yenidoğan Mahallesi 1. Kısım riskli alanı sınırıdır.
2-    Planlama alanında, onaylanacak kentsel tasarım projesi doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
3-    08.10.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan Gaziosmanpaşa ilçesi riskli alan sınırlarında yapılacak İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunda belirtilen hususlara ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğe uyulacaktır.
4-    Yençok (bina yüksekliği) K1 konut alanlarında 17 katı, K2 konut alanlarında 13 katı, K3 konut alanlarında ise Karadeniz Sokaktan mahreç alan bloklar için 13 katı Köşegen Sokaktan mahreç alan bloklar için ise 12 katı geçmemek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin silüete ilişkin 13/01/2012 tarih ve 173 sayılı meclis kararı ile 12/09/2012 tarih ve 1823 sayılı meclis kararı doğrultusunda Kentsel Tasarım Projesi’nde belirlenecektir.
5-    İmar uygulama sınırları içerisinde yer alan donatılar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.
6-    Bu plan kapsamında; Deprem Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, İSKİ Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve konusuna göre ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
7-    5378 sayılı engelliler ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında planlama alanında yer alacak kentsel sosyal ve teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları Enstitüsü’nün ilgili standardına uyulacaktır.
8-    Planlama alanı içerisinde yapılacak bütün yapılarda plan, fen sağlık güvenli yapılaşma, estetik ve çevre şartları ile ilgili mevzuat hükümlerine ve TSE tarafından belirlenmiş standartlara uyulacaktır.
9-    Şehir içi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik’te belirtilen hususlara uyulacaktır.
10-    Uygulama aşamasında zemin etüd raporları hazırlanacak olup, raporlarda belirtilen hususlara uyulacaktır.
11-    Bu plan, plan paftaları, plan notları, plan açıklama raporu ile bir bütündür.
12-    Kentsel tasarım projesi planın tamamına yönelik hazırlanabileceği gibi ilçe belediyesince belirlenecek etaplar halinde de hazırlanabilir.
13-    Planın onay tarihinden önce inşaat/yapı ruhsatı almış binalara ilişkin 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olmadığına dair belge alınması durumunda bu binalar mevcut haliyle kentsel tasarım projesinde korunabilir.
14-    Plan raporunda, plan notlarında ve imar planında belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu ve riskli alan ilan tarihinde yürürlükte olan imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
15-    Deprem, yangın ve sel baskını gibi doğal afet anında kullanılabilecek açık alanlar Kentsel Tasarım Projesi ile planlanacaktır. Bu alanlara erişim ve kullanım tedbirlerinin artırılması sağlanacaktır. Planlama alanında düzenlenecek gerek araç gerek yaya ulaşım akslarının, gerektiğinde toplanma alanı aynı zamanda herhangi bir afet anında tahliye koridoru olarak kullanılacağı göz önünde bulunularak gerekli genişlikler Kentsel Tasarım Projesi ile sağlanacaktır.

UYGULAMA HÜKÜMLERİ
KONUT ALANLARI
16-    Planlama alanında Taks:0.50, E(emsal):2.10’dur ve Yençok=İBB Silüet Kararına göre yükseklik aşılmayacaktır. Emsal hesabı; plan onama sınırlarının çevrelediği alan üzerinden yapılacak olup, hesap edilen katlar alanı net imar parsellerine alanları oranına göre dağıtılacaktır.
17-    Konut alanlarında emsale karşılık gelen katlar alanının %10’nunu geçmemek şartıyla yolboyu ticaret yapılabilir. Zemin ve bodrum katlardaki ticari birimlerde asma kat yapılabilir. Bir adet ticari bağımsız bölüm aile sağlığı merkezi olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne bilabedel tahsis edilecek olup, yeri kentsel tasarım projesinde belirlenecektir.
18-    Toplam inşaat alanı ve yapı yükseklikleri aşılmamak kaydı ile imar transferi yapılabilir. Aynı etap içerisinde transfer yolu ile bir imar adasının yapılanma hakkı en fazla % 10 arttırılabilir.  
19-    Planlama alanında, rüzgar ve güneşleme ile yönlenme dikkate alınarak planlama alanı içerisinde kalan yapı adalarında blok ebatları, blok şekilleri, yapı nizamı, kat yükseklikleri, bloklar arası mesafeler, çatı şekli, cephe elemanlarında konsol derinliği gibi mimari tasarımı ilgilendiren hususlar serbest olup, kentsel tasarım projesi aşamasında belirlenecektir.
20-    Yapı yaklaşma mesafesi yollardan ve komşu fonksiyonlardan asgari 5 m olacak şekilde uygulanacaktır.
21-    Planlama alanında +/-0.00 kotu kentsel tasarım projesinde belirlenecektir. Eğimden dolayı açığa çıkan bodrum katlar iskan edilebilir ve emsale dahildir. Kentsel tasarım projesi ilçe belediyesince onaylanacaktır.
22-    Bodrum katlarda pencere serbest olup derinliği 1,20 metreyi geçmeyen kuranglezler yapılabilir. Bodrum katlardan yan ve arka cepheye ortak kullanım alanlarından çıkış yapılabilir.

SOSYAL DONATI ALANLARI
23-    İlkokul ve ortaokul alanında İlçe Belediyesi’nce onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.  
24-    Park alanlarının ve rekreasyon alanlarının zemin altında düzenlenecek otoparklarda en az 0.50 m toprak derinliği gereklidir.
25-    Rekreasyon alanları kamuya açık yeşil alan olarak düzenlenecek olup, terk edilmeyecektir.  

ULAŞIM, OTOPARK VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARI
26-    Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde en az bir araçlık otopark yeri tesis etmek esastır.
27-    Konut alanı içinde ticaret yapılması durumunda otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her bağımsız bölüm için en az 1 araçlık olmak üzere her 30 m2’lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır.
28-    Rekreasyon alanlarının zemin altında konut alanlarında yer alan bağımsız bölümler için otopark tesis edilebilir.
29-    Konut alanı dışında planlanan fonksiyonların otopark ihtiyacı İstanbul Otopark Yönetmeliği uyarınca kendi fonksiyon alanı içerisinde karşılanacaktır.
30-    İlgili kurum ve kuruluşların uygun görüşlerinin alınması koşulu ile park, ilkokul-ortaokul, mesleki ve teknik öğretim alanının su basman kotu altında yol tarafındaki çekme mesafelerini korumak ve açığa çıkmamak koşulu ile bölgesel ve genel otopark kapsamında kapalı otoparklar düzenlenebilir. Bu alanlar gerektiğinde sığınak olarak kullanılabilir.  Açık otopark alanlarında ise çekme mesafesi şartı aranmaz.
31-    Kağıthane-Büyükçekmece Karayolu tünelleri projesi güzergahında kalan parsellerde uygulama (ruhsat) aşamasında Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşü alınacaktır.
32-    Park alanlarında ve rekreasyon alanlarında imar planı değişikliği yapılmadan yeraltı ve yerüstü trafolar ile doğalgaz vana odası, bölge regülatörü yapılabilir. Çelik doğalgaz hatlarına 2.50 m, polietilen doğalgaz hatlarına ise 1.25 m mesafeden itibaren bina ve diğer altyapı yapılabilir.
33-    İski’nin 01/12/2017 E.20170607464 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır.
34-    Su basman kotu altında ve yol tarafındaki çekme mesafelerine uymak koşulu ile parsel tamamında otopark amaçlı olarak bodrum kat yapılabilir. Çekme mesafeleri ile parsel sınırı arasında otopark rampası ile giriş çıkışa yönelik imalatlar yapılabilir.
35-    Planlama alanında ilgili kuruluşların uygun görüşü alınmak ve heliport alanı yönetmeliğine uymak şartı ile helikopter iniş-kalkış pisti (heliport alanı ve yükseltilmiş heliport alanı) yapılabilir.


SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER