Anasayfa >

Kentsel Dönüşüm Haberleri >

Beyoğlu İstiklal Mahallesi Riskli Alan Planı Onaylandı

Beyoğlu İstiklal Mahallesi Riskli Alan Planı Onaylandı

15 Mart 2017 Çarşamba, 17:26:41
 Beyoğlu İstiklal Mahallesi Riskli Alan Planı Onaylandı
Beyoğlu İstiklal Mahallesi kentsel dönüşüm planları onaylandı. 15 Mart’ta askıya çıkan imar planı 13 Nisan’da askıdan inecek…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


Beyoğlu ilçesi İstiklal Mahallesi riskli alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı onaylandı.

15 Mart’ta askıya çıkan İstiklal Mahallesi kentsel dönüşüm planları 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından 13 Nisan’da askıdan inecek.


GENEL HÜKÜMLER
1) Planlama alanı, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Bakanlar Kurulunca 22/10/2012 tarih ve 2012/3901 sayılı kararı ile ilan edilen ve 04/11/2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren riskli alanı kapsamaktadır.
2) Bu plan kapsamında Afet Bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik, Deprem Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, İSKİ Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve konusuna göre ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
3) Plan onama sınırı ve Planlama alanı sınırı içerisinde imar yoluna cephesi olan binalar, imar yollarının kotları dikkate alınarak Kentsel Tasarım Projesinde belirlenecektir. Yola cephesi bulunmayan binalarda ise 0,00 kotu her binanın oturduğu tabi zemin köşe noktaları ortalamasından alınacaktır.
4) Planlama alanında minimum çözümlemelerde esneklik sağlamak amacıyla rüzgar ve güneşlenme ile yönlenme dikkate alınarak planlama alanı içerisinde kalan yapı adalarında yapı nizamı, çekme mesafeleri, kat yükseklikleri, bina yüksekliği, blok ebatları ve bloklar arası çekme mesafeleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca uygun görülecek Kentsel Tasarım Projesine göre belirlenecektir.
5) Planlama içerisinde yapılacak bütün yapılarda plan, fen, sağlık, güvenli yapılaşma, estetik ve çevre şartları ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.
6) 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve bu kanun kapsamında planlama alanında yer alacak kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standartlarına uyulacaktır.
7) Yapılarda açık alanlarda etkin sıvı ve katı atık yönetimi vb. yöntemlerin proje geneline entegrasyonu sağlanacaktır.
8) Yapı gruplarına entegre edilmiş gri su arıtma sistemlerinin geliştirilmesi ile yağmur hasadı, yağmur ve drenaj suyunun depolanarak çevre sulamasında kullanılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.
9) Sürdürülebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli olarak kullanılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.
10) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında her hangi bir kültür varlığına rastlanılması halinde ilgili T.V.K.B.K.'na bilgi verilerek uygulama yapılacaktır.

11) İstanbul Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Mikro Bölgeleme çalışmalarında belirtilen hususlara uyulacaktır. İnşaat yapım aşamasında hazırlanacak olan ayrıntılı zemin etüt raporlarına göre uygulama yapılacaktır.

12) Bu plan, plan paftaları, plan notları, plan raporu, vaziyet planı ve / veya avan proje ile bir bütündür. Plan raporunda, plan notlarında ve imar planında belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.
13) Planlama alanında yer alan kamu eline geçmesi gereken alanlar bila bedel terk edilmeden uygulama yapılamaz.
14) Planlama alanında uygulamaya riskli yapıların bulunduğu alanlardan başlanacaktır.
15) Belirtilmeyen hususlarda, 19.03.2013 tasdik tarihli "İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, İstiklal Mahallesinin Riskli İlan Edilen Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı", 26.07.2013 tasdik tarihli "İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, İstiklal Mahallesinin Riskli İlan Edilen Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı", 27.11.2016 tasdik tarihli "İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, İstiklal Mahallesi 2765 (Eski 1629) Ada A Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" hükümleri geçerlidir.

ÖZEL HÜKÜMLER
16) Planlama alanının bütününde TAKS=0,40 olmak üzere T+H alanlarındaki A bölgesinde yapılanma koşulu E=2,00'dir. B bölgesinde (B bölgesinde ayrılan park alanı dahil) ise 28.11.2002 onanlı Beyoğlu Dolapdere Piyalepaşa Bulvarı ve çevresi 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile verilen inşaat hakları geçerlidir. Yençok İstanbul Büyükşehir Belediye Başkalığınca onaylanacak Kentsel Tasarım Projesi aşamasında Tarihi Yarımada, Haliç, Galata Kulesi vb. siluet etkileri ile hava mania kriterleri dikkate alınarak İstanbul Büyükşehir Belediyesince alınacak siluet kararına göre belirlenecektir.
17) Planlama alanında Kentsel Yenileme - Sağlıklaştırma sürecinin başlatılması amacıyla, A bölgesinde 20.000 m² ve üzeri olan parsellerde %25 imar artışı uygulanacaktır.
18) Planlama alanında uygulama riskli alan ilan edilen alan bütününde hazırlanacak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanacak Kentsel Tasarım Projesine veya avan projeye göre yapılacaktır.
19) Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı'nda belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER