Anasayfa >

İhaleler >

Kadıköy Belediyesi Bostancı’daki Arsasını Kat Karşılığı İhaleye Çıkarıyor

Kadıköy Belediyesi Bostancı’daki Arsasını Kat Karşılığı İhaleye Çıkarıyor

24 Şubat 2017 Cuma, 09:05:54
Kadıköy Belediyesi Bostancı’daki Arsasını Kat Karşılığı İhaleye Çıkarıyor
Kadıköy Belediyesi Bostancı’daki arsasını kat karşılığı ihaleye çıkarıyor. İnşaatın yüzde 74,147’sı belediyeye yüzde 25,854’ü ise firmaya kalacak…

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Bostancı Mahallesi 168 ada 1/A parselde konumlanan  471,17 metrekare arsa  üzerinde kat karşılığı inşaat yaptıracak.


 Yapılacak inşaat yüzde  74,146 Kadıköy Belediyesi’ne yüzde  25,854 yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülecek. Buna göre  Kadıköy Belediyesi’ne 79.55 metrekare emsal alanlı 4 adet daire verilecek.  


3 milyon 109 bin 800 TL muhammen bedel üzerinden Kadıköy Belediyes’ine kalacak 318,20 metrekare brüt daire alanının kabulü ve bu alanın sabit kalması koşuluyla teklifler 5.000,00. TL- bedel üzerinden artırma yapılacak şekilde ihale edilecek. Geçici teminat 93.294,00.-TL, dosya satış bedeli 1.000,00.TL.


İHALE İLANININ TAM METNİ
“Kadıköy Belediyesi’nin hissedar olduğu bir adet taşınmaz mal, kat karşılığı inşaat yaptırılması işi ile ihale edilecektir.
Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, 168 Pafta, 1036 Ada, 1/A parsel sayılı, 471,17 m² yüzölçümlü taşınmazın 207,32 m² hissesi Kadıköy Belediyesi adına kayıtlı olup, (imar durumu dosyasındadır) söz konusu taşınmaz Kat Karşılığı İnşaat yaptırılarak değerlendirilecek ve yapılacak inşaat % 74,146 Kadıköy Belediyesine % 25,854 yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülmesi esasına göre Kadıköy Belediyesine 79.55 m² emsal alanlı 4 adet daire verilecektir. 3.109.800,00.- TL Muhammen Bedel üzerinden Kadıköy Belediyesine kalacak 318,20 m² brüt daire alanının kabulü ve bu alanın sabit kalması koşuluyla teklifler 5.000,00. TL- bedel üzerinden artırma yapılacak şekilde ihale edilecektir. Geçici teminat 93.294,00.-TL, dosya satış bedeli 1.000,00.TL’ dir.
Yukarıda muhammen bedeli ile teminat miktarı yazılı olan taşınmaz mal kat karşılığı inşaat yaptırılması ve yapılacak inşaatın % 74,146 Kadıköy Belediyesine % 25,854 yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile 09/03/2017 Perşembe günü, saat 14:00’de Fahrettin Kerim Gökay Caddesindeki No: 2 Kadıköy - İstanbul adresinde bulunan Kadıköy Belediyesi Encümeni toplantı salonunda, Kadıköy Belediye Encümenince; şartnamelerdeki kayıtlar uyarınca ihale edilecek olan kat karşılığı inşaat yaptırılması işine ait şartnamelere ilişkin dosyalar emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye girmek için şartnamelere havi dosya Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale saatine kadar 1.000,00.-TL bedel karşılığında alınabilir.
İsteklilerin;
a - Kanuni ikametgah, (onaylı)
b - Nüfus sureti, (onaylı)
c - Şirket adına gireceklerin noter tasdikli imza sirküleri ile şirketin ticari siciline kayıtlı ve halen faaliyet de olduğuna dair ihale ilanının yayını tarihinden sonra alınmış belge,
d - Vekaleten iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamesi ile imza beyannamesi,
e - Yabancı tebaanın 10 seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicilinde kayıtlı bulunduğunu tespitine ilişkin belgeler,
f - Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması (Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olacaktır),
g - İsteklilerin ortak girişim olarak talipli olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,
h - Muhammen bedelin %3 ü tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, (teminat mektupları 2886 sayılı yasa kapsamında işin adına ve limit dahilinde alınacaktır.)
ı - Dosya bedeli tahsilat makbuzu ile birlikte hazırlayacakları kapalı teklif mektubuna havi kapalı teklif zarflarını ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Şefliğine vermeleri gerekmektedir.
- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.”

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER