Anasayfa >

İhaleler >

Burdur Karamanlı PTT Binası Satışa Çıkıyor

Burdur Karamanlı PTT Binası Satışa Çıkıyor

24 Ocak 2017 Salı, 09:27:29
 Burdur Karamanlı PTT Binası Satışa Çıkıyor
Antalya PTT Başmüdürlüğü, Burdur PTT Başmüdürlüğü’nün mülkiyetinde bulunan Karamanlı PTT binasını satışa çıkarıyor…

Antalya PTT Başmüdürlüğü, Posta ve Telgraf Teşkilatı Burdur PTT Başmüdürlüğü’nün mülkiyetinde bulunan Burdur Karamanlı PTT binasını satışa çıkarıyor.


Burdur İli Karamanlı İlçesi, Karamanlı Köyü, Cafer Mevkii, Zafer Mahallesi, Yeşilova Caddesi adresinde bulunan, tapuda bila pafta, bila ada, 19673 parsel no.lu 724 bin metrekare arsa ve üzerinde kargir 4 katlı PTT hizmet, santral ve lojman binası taşınmaz mal kapalı zarf artırma usulü ile satışa çıkacak.


İhale, Antalya PTT Başmüdürlüğü - 7. kat - toplantı salonu Deniz Mahallesi, Güllük Caddesi. No: 5 C Blok Muratpaşa/Antalya  adresinde yapılacak.


İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi Antalya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü 526 no.lu odada incelenebilir  ve 20,00.-TL karşılığı satın alınabilir.


İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte;
- 12 bin 445,56 TL.  geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte),

-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

-İkametgah senedi;

-Tebligat için adres beyanı;

-Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli imza sirküleri,

-Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. );

-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç ihale günü 28 Şubat 2017 Salı günü saat 14:30’a kadar Antalya Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü 521 nolu odaya teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER