Anasayfa >

İhaleler >

Avcılar Belediyesi İki Arsasını Satışa Çıkarıyor

Avcılar Belediyesi İki Arsasını Satışa Çıkarıyor

12 Aralık 2016 Pazartesi, 10:17:24
 Avcılar Belediyesi İki Arsasını Satışa Çıkarıyor
Avcılar Belediye Başkanlığı, Üniversite Mahallesi’ndeki iki arsasını 27 Aralık’ta satışa çıkarıyor…

Avcılar Belediye Başkanlığı, Üniversite Mahallesi’nde mülkiyetinde bulunan iki arsayı satışa çıkarıyor.


İhale 27 Aralık 2016 saat 10:00 itibariyle yapılacak.

Kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihalenin şartnamesi 500 TL karşılığında emlak ve istimlak müdürlüğünden satın alınabiliyor.

Arsalardan 256 metrekare olan 2 milyon 432 TL muhammen bedel ile 275 metrekare olan arsa ise 2 milyon 612 bin 500 TL muhammen bedel ile satışa çıkacak.

İHALEYE KATILIM İÇİN İSTENİLEN BELGELER
A - Gerçek kişi olması halinde;
1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti ile İkametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya muhtarlıktan)
2. İhaleye katılanın Noter tasdikli imza beyannamesi.
3. Şartname ve eklerini satın almak ve eklerinin her sayfasının imza edilmesi. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)
4. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır. ve teyit yazılı)
5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname,
6. Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) ihale tarihinden önce ve bulunduğu yılda alınmış belge.
7. Tebligat için adres bildirimi,
8. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.
9. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi.
10. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.
11. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
B - Tüzel kişi olması halinde;
1. İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, faaliyet belgesi.
2. Şirketi Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli vekaletname,
3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzer yetki belgesi, karar defterinin ve Tüzüğün aslı veya Noter tasdikli sureti, yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
5. Tüzel kişilerden her biri için Madde (A)’nın 3 - 4 ve 6 ncı bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmek.
6. Tebligat için adres bildirimi,
7. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.
8. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi.
9. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.
10. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
C - Ortak Girişim olması halinde:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.


SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER