Anasayfa >

İhaleler >

Sürmene Belediye Başkanlığı’ndan Sahilde Satılık 3 Bina

Sürmene Belediye Başkanlığı’ndan Sahilde Satılık 3 Bina

23 Kasım 2016 Çarşamba, 09:32:23
Sürmene Belediye Başkanlığı’ndan Sahilde Satılık 3 Bina
Trabzon Sürmeli Belediye Başkanlığı, mülkiyetindeki arsasını üzerindeki bina ile birlikte 8 Aralık 2016’da “kapalı teklif” usulü ile satışa çıkarıyor…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


Mülkiyeti Trabzon Sürmene Belediye Başkanlığı’na ait olan Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Çamburnu Mahallesi, G44a09c2b pafta, 101 ada, 12 parsel sayılı 3 adet betonarme bina ve arsası cinsindeki taşınmazın tamamı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satışa çıkıyor.


İhale 8 Aralık 2016 Perşembe günü saat 10:00’da Sürmene Belediye toplantı salonunda yapılacak.  İhale katılmak isteyenler, ihale şartnamesini 50 TL karşılığında Sürmene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alabilir.


2 milyon 200 bin TL muhammen bedel ile satışa çıkacak olan Sürmene arsası için belirlenen geçici teminat bedeli ise 66 bin TL.


İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

• 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,
• Gerçek kişiler nüfus kayıt örneği (Nüfus),
• İmza sirküleri (Noter onaylı)
• Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirküleri,
• Tüzel kişi olması halinde ise; tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname,
• Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
• İkametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden),
• Tebligat için Türkiye’de yasal adres bildirimi,
• İsteklinin Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi,
• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Banka teminat mektubu vermesi halinde mektup süresiz olacaktır),
• Şartname bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz,
• İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış Şartname,
• Belediyeden borcu yoktur yazısı.
6 - Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 08.12.2016 Perşembe günü saat 09:00’a kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ARSA BİLGİLERİ

 

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER