Anasayfa >

İhaleler >

Kumburgaz Sahil Düzenleme Projesi İhaleye Çıkıyor

Kumburgaz Sahil Düzenleme Projesi İhaleye Çıkıyor

15 Kasım 2016 Salı, 09:51:06
Kumburgaz Sahil Düzenleme Projesi İhaleye Çıkıyor
Büyükçekmece Kumburgaz Sahil projesinin düzenlenme işi “kapalı teklif” usulü ile 29 Kasım’da ihaleye çıkıyor….

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Kumburgaz Sahil projesinin düzenlenmesi işini 29 Kasım saat 10:00’da “kapalı teklif” usulü ile satışa çıkarıyor.


İhale, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Kumburgaz Mahallesi, Belediye Caddesi, No: 3 adresindeki ek hizmet binasında bulunan 2. kat toplantı salonu, Büyükçekmece/İstanbul adresinde yapılacak.


İHALE BİLGİLERİ
Büyükçekmece İlçe sınırlarında yer alan, “Belediyemizce Kumburgaz Sahil Projesinin düzenlenmesi işinin; 10 Ekim 2001 onay tarihli Kumburgaz 1/1000 ölçekli imar planları doğrultusunda hazırlanan projelerine uygun olarak anroşman yapılması karşılığında dolgu yapılması işi”nin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


1 - İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:
a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı
b) Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/İstanbul
c) Telefon ve Faks numarası: 444 0 340 ve 0 (212) 885 25 00

2 - İşin Adı ve Niteliği: “Belediyemizce Kumburgaz Sahil Projesinin düzenlenmesi işinin; 10 Ekim 2001 onay tarihli Kumburgaz 1/1000 ölçekli imar planlarına uygun olarak hazırlanan projelere istinaden taş anroşman(derinliği fazla olan su altındaki zeminlerde, temelin nakledeceği yüke dayanarak su içinde çakıllı kumla yapılan dolgu) yapılması giderleri yaklaşık olarak 1.611.106,60 TL dolgu yapılması geliri yaklaşık 3.530.000,00 TL olup, Belediyemizin geliri yaklaşık 1.918.893,40 TL olarak öngörülmektedir. Belediyemizce Kumburgaz Sahil Projesinin düzenlenmesi işinin; 10 Ekim 2001 onay tarihli Kumburgaz 1/1000 ölçekli imar planları doğrultusunda hazırlanan projelerine uygun olarak anroşman yapılması karşılığında dolgu yapılması işidir.

3 - Muhammen Bedel:
İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli (anroşman yapılması giderleri): 1.611.106,60 TL (BirmilyonaltıyüzonbirbinyüzaltıTürklirasıAltmışKuruş)
Dolgu yapılması geliri: 3.530.000,00 TL. (ÜçmilyonbeşyüzotuzbinTürklirası)
Tahmini Belediye Geliri: 1.918.893,40 TL. (Birmilyondokuzyüzonsekizbinsekizyüz doksanüçTürkLirasıKırkKuruş)

4 - Geçici Teminat:
İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli (anroşman yapılması giderleri): 1.611.106,60 TL (BirmilyonaltıyüzonbirbinyüzaltıTürklirasıAltmışKuruş) ile Dolgu yapılması geliri: 3.530.000,00 TL (ÜçmilyonbeşyüzotuzbinTürklirası)TL’nın Toplamı: 5.141.106,60 TL (Beşmilyonyüzkırkbirbin yüzaltıTürklirasıAltmışKuruş)’nın %3’ü 154.233,20 TL (YüzellidörtbinikiyüzotuzüçTürklirası YirmiKuruş)'dır.

5 - İhalenin Yeri ve Zamanı:
a) Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Kumburgaz Mahallesi, Belediye Caddesi, No: 3 adresindeki Ek Hizmet Binasında bulunan 2. Kat Toplantı Salonu, Büyükçekmece/İSTANBUL
b) Tarih ve Saati: 29.11.2016 - 10:00

6 - Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: Şartname ve Ekleri, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Kumburgaz Mah. Ek Hizmet Birimi İhale Bürosu Kumburgaz/Büyükçekmece/İstanbul adresinde ücretsiz görülebilir ve 2.000 TL (İkibin Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

7 - Son Başvuru Tarihi ve Saati: 28.11.2016 - 17:00

8 - Başvuruların Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Mimarsinan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 24 Büyükçekmece/İstanbul

9 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:
İhaleye başvuru dilekçe örneğiyle birlikte,
a) Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı Yasaya uygun) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu (FORM: 1)
f) Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi vermesi. (FORM: 2)
g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.
h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.
ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.
i) Geçici Teminat: Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen geçici teminat.
Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına, (Halk Bankası Büyükçekmece Şubesindeki (TR52 0001 2009 8800 0007 0000

14) no’lu hesabına) geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu veya Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. (FORM: 3)
j) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, g, h) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
k) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Halk Bankası Büyükçekmece Şubesindeki (TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına veya Belediye veznesine yatırılabilir.)
10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
 

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER