Anasayfa >

İhaleler >

Esenler Belediyesi’nden Satılık 10 Bin Metrekare Arsa

Esenler Belediyesi’nden Satılık 10 Bin Metrekare Arsa

25 Ağustos 2016 Perşembe, 09:20:49
Esenler Belediyesi’nden Satılık 10 Bin Metrekare Arsa
Esenler Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan konut imarlı 10 bin 68 metrekare arsayı “kapalı teklif usulü” ile satışa çıkarıyor…

Esenler Belediye Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait olan ve imar planında 3 emsal konut alanında kalan arsayı “kapalı teklif usulü” ile satışa çıkarıyor.


Esenler Turgut Reis Mahallesi 823 ada 38 parselde konumlanan arsanın ihalesi 6 Eylül 2016, saat 11:30’da yapılacak.


55 milyon 377 bin 135 TL muhammen bedel ile satışa çıkacak olan arsa için belirlenen geçici teminat bedeli ise 1 milyon 700 bin TL.


İhaleye katılmak isteyenlerin, gerekli belgeleri en geç ihale günü ve saatine kadar Esenler emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekiyor.

İHALEYE KATILIM İÇİN GEREKLİ BELGELER
A) Kanuni ikametgâh sahibi olmak. (gerçek kişilerce muhtarlıktan Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgâh senedi ile tüzel kişilerce bağlı oda veya ilgili kurumca onaylanacak şirket merkezini belirten belge ile belgelendirilecektir)
B) 2886 sayılı devlet ihale kanununda belirtilen değerler; geçici teminat olarak 1.700.000,00-TL (bir milyon yedi yüz bin Türk Lirası) kadarını vermek zorundadır.

C) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
a. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
D) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli
E) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki maddelerdeki esaslara göre temin edecekleri belge,
F) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi gerekmektedir.
G) Ayrıca şartnamede belirtilen belgelerin temini gerekmektedir.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER