Anasayfa >

İhaleler >

Türkiye Şeker Fabrikaları’na Ait 40 Taşınmaz Özelleşiyor

Türkiye Şeker Fabrikaları’na Ait 40 Taşınmaz Özelleşiyor

19 Ağustos 2016 Cuma, 10:16:27
Türkiye Şeker Fabrikaları’na Ait 40 Taşınmaz Özelleşiyor
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait 40 taşınmazı satış yöntemi ile özelleştiriyor…

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait 40 farklı taşınmazı satış yöntemi ile özelleştiriliyor.

Arsa, lojman, tarla, resmi kurum alanı nitelikli toplam 40 taşınmaz satışa çıkacak. Gayrimenkuller Konya, Kastamonu,  Samsun, Sinap, Tokat, Yozgat, Erzurum, Eskişehir, Edirne, Çorum, Bayburt, Balıkesir, Ankara, Aksaray ve Afyonkarahisar’da bulunuyor.


İHALE DETAYLARI
“Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmek üzere ayrı ayrı olarak ihale edilecektir.
1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.
3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.
4 - İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;
• T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/Ankara nezdindeki TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 numaralı veya
• T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdindeki TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 numaralı veya
• T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdindeki TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 numaralı
hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.
5 - Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedellerinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedellerinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;
Asgari %20 (Yüzdeyirmi)’si Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, ihale bedelinin vadeye bırakılan tutarı ise azami 12 (Oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (Kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedellerinin vadeye bağlanan tutarına, Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık %10 (yüzdeon) oranında vade farkı uygulanacaktır.
6 - Taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.
7 - 24 ve 25. sırada yer alan taşınmazlar, Bakanlar Kurulu’nun 01.12.2006 tarihli ve 2006/11371 sayılı Kararı gereğince yabancılara satılamaz.
8 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.
9 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.
10 - Ayrıca (0 312) 585 81 64 - 585 83 49 - 585 84 61 - 585 84 87 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.
Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş Çankaya 06600 ANKARA
Tel: 312 585 83 20   www.oib.gov.tr

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER