Anasayfa >

İhaleler >

Alanya Milli Emlak Müdürlüğü’nden Satılık 2 Arsa

Alanya Milli Emlak Müdürlüğü’nden Satılık 2 Arsa

11 Ağustos 2016 Perşembe, 10:01:25
Alanya Milli Emlak Müdürlüğü’nden Satılık 2 Arsa
Antalya Alanya Milli Emlak Müdürlüğü, 2 adet arsasını 23 Ağustos’ta satışa çıkarıyor….

Antalya Alanya Milli emlak Müdürlüğü, mülkiyetindeki 2 adet arsayı 23 Ağustos saat 10:00 itibariyle satışa çıkarıyor.

İhale, “açık teklif” usulü Alanya Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyonca yapılacak.

“Günübirlik Turizm Tesisi Alanı” içerisinde kalan arsalar üzeride konaklama üniteleri içermeyen sadece günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik duş, gölgelik, soyunma kabini, Wc, büfe, lokanta, pastane, çayhane vb. tesisler yapılabiliyor.

İHALE VE ARSA DETAYLARI
2 - 1 no.lu taşınmaz Kültür ve Turizm Bakanlığınca 09/09/2005 tarihinde onaylı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında olup, taşınmazın tamamı Günübirlik Turizm Tesis Alanı içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde konaklama üniteleri içermeyen sadece günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik duş, gölgelik, soyunma kabini, wc, büfe, lokanta, pastane, çayhane vb. tesisler yapılabilir. Yan bahçeye çekme mesafesi 5 metredir. Maksimum E=0,20, yapı yüksekliği en fazla 4,50 m olacaktır. Aynı parsel bütününde kalan günübirlik turizm tesisleri, parsel içinde yapılacak turistik tesislerin tamamlayıcısı olabilir. İnşaat emsali imar parseli bütünü üzerinden hesaplanır, ancak İmar planında GT ile işaretli alanda yapılacak tesislerin toplam inşaat alanı GT ile gösterilen alanın 0,20 sini geçemez. Bu alanda minimum ifraz 1.000,00 m²’dir.
3 - 2 no.lu taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Tercihli Kullanım Alanında kalmaktadır. TAKS: 0,25 KAKS: 1,50 olmak üzere 6 kat olup, söz konusu parsel çekme sınırı içinde kaldığından tek başına inşaat yapılamaz.
4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde talep edilmesi halinde Alanya Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.
5 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 SK 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Taşınmazlar satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.
6 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;
a) Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 2886 Sayılı Kanuna göre banka limiti ve kullandırılan limitleri de göstermesi ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Özel hukuk tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.
d) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak girişim Beyannamesini (Beyannamenin düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur.) İhale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.
7 - Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan tüzel ve gerçek kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.

ARSA BİLGİLERİ

 

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER