Anasayfa >

Diğer Haberler >

Tapu Vekalet Örneği ve Tapu Vekalet Ücreti 2018

Tapu Vekalet Örneği ve Tapu Vekalet Ücreti 2018

27 Mart 2018 Salı, 16:32:19
Tapu Vekalet Örneği ve Tapu Vekalet Ücreti 2018
Topu vekalet örneği ve tapu vekalet ücreti 2018 detayları ile haberimizde…

Tapu vekalet verme örneği ve tapu vekalet ücreti 2018’den önce “Vekalet” nedir sorusuna açıklık getirelim.

VEKALET NEDİR?
Vekalet nedir sorusuna şöyle yanıt verebiliriz; resmi işlemlerde kendi işini başkasının yapması için verilen yetkiye vekalet denir. Vekaletin verildiği belgeye de vekaletname denir. Vekalet sınırını ise vekalet veren belirler. Vekalet veren kendi istediğine göre vakaletnameyi sınırlandırabilir ya da tam yetki verilebilir.  Bu işlemi tapuda da yapabilirsiniz. Yani örneğin ev alım satımında bir başkasına vekalet vererek bu işleri vekalet verdiğiniz kişi tarafından yapılabilir.

Bir başkasının sizin adınıza alım-satım işlemlerini yürütebilmesi için öncelikle sizden yazı ve imza yoluyla vekaletname alınması gerekiyor.

NOTERDE VEKALET VERMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Noterde vekalet vermek için gerekli belgeleri şöyle sıralayabiliriz;
•    Vekaleti verecek olan kişinin TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ya da pasaportu
•    Vekaletin verileceği kişinin adı, soyadı ve TC kimlik numarası,
•    Tapu  bilgileri
•    Son 6 ay içinde çektirilmiş 2 adet fotoğraf

TAPU VEKALETİNİN KAPSAMI
İleride bir sıkıntı yaşamamak için vekaletnamenin sınırlarını ve kapsamını açık bir şekilde belirtin. Vekaletnamede hangi işlemler belirtilmemişse vekil sadece o tapu işlemlerini yapabilir. Vekil yetkili olarak atanmadıysa taşınmazı devredemiyor, hak iddia ederek sınırlama yapamıyor, dava açamıyor, kefil olamıyor, bağışlama yapamıyor, sulh olamıyor, iflas ve iflasın ertelenmesi talebinde bulunamıyor.
Tapuda vekaletname ile yapılabilecek işlemlere de açıklık getirelim.  Vekil, vakelatnamede hangi işlemler belirtilmişse onları yapabiliyor. Hangi işlem yapılacaksa vekaletnamede açık bir şekilde belirtilmesi gerekiyor.

VEKALETNAMENİN SÜRESİ
Vekaletin süresi sınırlama olmadığı sürece sınırsızdır. Bu nedenle vekaletnamede süre belirtilmesinde fayda var.

TAPU VEKALETİNİN İPTALİ
Azil işlemi yapılarak vekalet iptal ediliyor. Azil işlemi ise herhangi bir tapu dairesinden yapılabileceği gibi dilekçe vererek ya da göndererek de yapılabilir.  Azil yapıldığı an vekil tapuda hiçbir işlem yapamaz.  Kısmı azil yapılarak vekilin yapacağı işlemler de sınırlandırılabilir.

TAPUDA VEKALET ÜCRETİ 2018
Tapuda yapılan işlemler karşılığında belirli ücretler alınıyor. Peki tapuda vekalet ücreti 2018’de ne kadar? Hemen yanıt verelim…
Tapu vekalet ücreti 2018 şöyle;
•    Araç satışı için noterden vekaletname verme ücreti: 90.50-120 TL
•    Noter avukata vekaletname verme ücreti: 90,50-120 TL
•    Noterden genel vekalet ücreti: 200-550 TL
•    Noterden muhasebe vekalet ücreti_ 120-150 TL

TAPU VEKALET ÖRNEĞİ 2018
Gayrimenkul satış vekaletnamesi örneği:

........ ili, ......... ilçesi, .......... mahallesi, tapuda .........Pafta, .......... Ada, ......... Parsel, ……….. Blok, ………….
Giriş, ……….. Kat, ………….. No’lu olarak kayıtlı, kat irtifaklı yada kat mülkiyetli bağımsız bölümü ve varsa müşterek methali; ilgili tapu dairesinde dilediği zaman ve dilediği bedel ve koşullarda namıma satın almaya, satış sözleşmelerini imzalamaya, satış bedellerini ödemeye, lehime verilecek ferağ takrirlerini ilgili tapu sicil müdürü veya takrir almaya yetkili memur huzurunda kabule, takrir almaya, tapu defteri ve sicillerini ve tüm evraklarını imzalamaya, tescil talebinde bulunmaya, tapu senetlerini almaya, her nevi harç ve resimleri ödemeye, iade edilecek kısımlarını geri almaya, tapu defteri ve sicillerini yapmaya ve imzaya, bağımsız bölümün dışında olup da o bölüme özgülenmiş yerler varsa bu yerleri eklenti olarak tescil talebinde bulunmaya, gayrimenkul lehine ve aleyhine dilediği kurum ve idare lehine aleyhine bedelli bedelsiz her türlü geçit hakkı ve irtifak hakkı tesis etmeye, Tapu Sicili Tüzüğünün 26. Maddesi gereğince ortaklaşa kullanılacak yerleri belirlemeye ve tapuya tescil etmeye, tesis edilmiş ortak kullanım alanlarında yapılacak inşaata ait belediyesinden yapı ruhsatı almaya, inşaat yapılabilmesi için noterden muvafakatname vermeye, yapılacak inşaatın yapı denetim anlaşmasını imzalamaya, Kat Mülkiyeti Yasası gereği liste, yönetim planı, proje, kroki ve plan tanzimine, gerektiğinde bunları düzeltmeye, yeniden yönetim planı vermeye, mevcut yönetim planında değişiklikler yapmaya, cins tashihine, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmeye, tescilini yaptırmaya, mevcut kat irtifakı veya kat mülkiyetini bozarak yeniden tesis etmeye, arsa paylarını tefrike, bu işler için gerekli ana inşaat projelerini ve yönetim planlarını tanzim ve imzaya, namıma iskan ve yapı kullanma izin belgesi müracaatı yapmaya veya iskan ve yapı kullanma izinlerini almaya, müşterek methal tesis ve tesciline, adıma satın alacağı taşınmazımızda elektrik, su, doğalgaz tesisatını bağlatmaya, sözleşmelerini ilgili müesseseler önünde tanzim ve imzaya, beyannameler, dilekçeler vermeye, tapu ve nüfus kayıtlarındaki her türlü yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, evrakları imzalamaya, ferağ takrirlerini vermeye taşınmazla ilgili gerekli beyannameleri yetkili resmi mercilere vermeye, her türlü harç, vergi ve giderlerini yatırmaya, fazla ödenenlere itiraz etmeye, geri almaya, bu hususlar ile ilgili gerek Tapu Sicil Müdürlüklerinden, Belediye Başkanlıklarından veya diğer ilgili birimlerden teslim alınması gereken evrak ve taşınmazla ilgili hak ve menfaatlerimizi korumaya, üçüncü şahıslara her türlü ihtarnameler çekmeye, noterliklerden kayıt ve suretler çıkartmaya, yazılı veya sözlü beyan ve açıklamalarda bulunmaya, geri almaya, değiştirmeye, nüfus müdürlüklerinden adres kayıt belgesi almaya, yukarıda belirttiğim konularla ilgili benim yapmam gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, verilmesi gereken beyanname, muvafakatname ve taahhütnameleri tanzim ve imzalamaya; ....... doğumlu .......... oğlu ...........’yı (TC NO: 0000000000) vekil edildi.SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER