Anasayfa >

Diğer Haberler >

Maltepe Başıbüyük Mahallesi İmar Planı Askıda

Maltepe Başıbüyük Mahallesi İmar Planı Askıda

31 Ekim 2017 Salı, 17:03:38
 Maltepe Başıbüyük Mahallesi İmar Planı Askıda
Maltepe Başıbüyük Mahallesi, 1766 ada 4,22,23,24 parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği onaylandı. Detaylar haberimizde.,..

İstanbul Maltepe Başıbüyük Mahallesi 1766 ada 4,22,23,24 parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği onaylandı.

Söz konusu plan, 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi gereğince 31 Ekim 2017 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

PLAN NOTLARI
1. Bu plan hükümleri 1/5000 ölçekli nazım imar planının plan hukumlerı ile bir bütündür. bu plan hükümlerinde belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri ve diger mevzuat hükümlerine uyulması zorunludur.
2. Planlama alanında 2565 sayılı askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanunu ile 30.04.1983 tarih ve 18033 sayılı resmi gazetede yayımlanan "askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri yönetmeligi" geçerlidir.
3. Planda ve plan notlarında belirtilmeyen hususlarda, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili diger mevzuat hükümleri geçerlidir.
4. İnşaat aşamasında ve işletme dönemlerinde çevre degerlerinin korunması açısından; 2872 sayılı çevre kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan ilgili diger yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.
5. Planlama alanı içerisindeki tesislerin su ihtiyacının yer altı suyundan karşılanması halinde, 167 sayılı yasa geregi orman ve su işleri bakanlığından izin alınacaktır.
6. “Binaların yangından korunmasına dair yönetmelik" , "binalarda enerji performans! yönetmeligi" ve "kuvvetli akım tesisler yönetmeligi", yeralt sularının kirlenmeye ve bozulmaya karşı korunması hakkındaki yönetmelik" , "su kirliligi kontrolü yönetmeligi" ve "içme suyu havzaları yönetmeligi” hükümlerine uyulacaktır
7. Planlama alanında yapılacak olan her türlü hafriyat alımında herhangi bir kültür varlığına rastlanması halinde ilgili kül tür ve tabiat varlıklarını koruma kuruluna haber verilmesi gerekmektedir
8. Planda yapı yaklaşma sınırları içerisinde trafo binası, nizamiye binası, nöbetçi kulübeleri gibi güvenlik arzeden yapılar yapılabilir.

 ÖZEL HÜKÜMLER
1. Planlama alanında milli savunma bakanlıgı ve mülga bayındırlık ve iskan bakanlıgı arasında imzalanan 04.06.2008 gün ve 3258 sayılı protokol hükümleri kapsamında kalan yapı ve tesisler yapılacaktır.
2. Planlama alanının tamamı 1. derece deprem kuşagında kaldığından, planlama alanı içinde yapılacak yapı ve tesislerde “afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik” hükümleri ile deprem yönetmeliginde belirtilen hususlara uyulması zorunludur.
3. İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanlığı deprem ve zemin inceleme müdürlügü'nce hazırlanan ve başbakanlık afet ve acil yonetimi başkanlıgı’nca 19.01.2010 tarihinde onaylanan "istanbul anadolu yakası mikrobölgeleme rapor ve haritalarının yapılması” çalışmaları kapsamında belirtilen hususlara uyulması zorunludur.
4. Jeolojik etüt, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planına esas jeolojik ı jeoteknik etüt çalışması olup zemin etüt raporu yerine kullanılamaz. yapılaşma öncesi ilgili yönetmelik ve genelge hükümleri ile bu plan notlarındaki uyarılar dikkate alınarak parsel bazında zemin etüdü yapılması zorunludur.

 
5. Planda askeri alanlar olarak belirtilen bölgeler imar uygulaması ile milli savunma bakanlığı’nın ihtiyaçlar! dogrul tusunda farklı birlik ve kullanımlara tahsis edilmek üzere ifraz edilebilir.
6. planlama alanında maksimum inşaat emsali e:2,50 ve maksimum k yapı yüksekligi 42,50 olarak belirlenmiştir. (mania planlarına uygun olarak belirlenecektir)
7. Planlama alanında (teknik altyapı ve/veya özel teknik altyapı alanı olarak ayrılan yerler dışında, gerekmesı durumunda) imar. adaları ve park alanlarının yola cepheli bolümlerınde, ilgili kurum görüşü alınarak teknik altyapı ve ozel teknik altyapı alanlar! ayrılabılır.
8. Teknik altyapı ve özel teknik altyapı alanlarında, trafo, telekom yapıları, santral binaları, arıtma tesisi, su deposu v.b. kullanımlar yer alabilir. bu alanlar vaziyet planına göre ifraz edilebilir
9. Adaların yola cephesi olmayan bölümlerinde, kurum görüşü dogrultusunda yapılması gerekli teknik altyapı ve ozel teknik altyapı alanlarının mülkiyeti kat mülkiyetine göre belirlenir.
10. Planlama alanı içeresinde zemin altında kat sınırlaması olmaksızın kapalı otopark yapılabilir. emsale dahil degildir. zemin üzerinde yapılacak otopark ve ada içi ulaşım yollar! yapı yaklaşma sınırı dışında da düzenlenebilir.
11. Planlama alanı içersinde her konut için en az 1 otopark projelendirilecektir.
12. Plana konu askeri alan kapsamında kalan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlara ilişkin kesin izin, tahsis vb. işlemler tamamlanmadan uygulamaya geçilemez.
13. İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı'nın (iski genel müdürlügü) 31.05.2013 tarih ve 273191 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır.
14. İstanbul büyükşehir belediye başkanlıgının (deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme dairesi başkanlığı, deprem ve zemin inceleme müdürlügü) 06.05.2013 tarih ve 83610 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır.
15. 1/1000 uygulama imar planı üzerinde gösterilen yapı yaklaşma sınırlarına, en fazla kat yüksekliğine ve inşaat emsaline uymak kaydıyla birden fazla tip yapılaşma düzenleri yer alabilir. aynı ada/parsel içerisinde farklı kat uygulamasına gidilebilir. bunlar ilgili belediyesince onaylanacak mimari avan projeye ve vaziyet planına göre belirlenir.
16. Planlama alanının tamamında eğimden dolayı açığa çıkan katlar iskân edilebilir. iskan edilen bodrum katlar emsale dahildir.
17. Planlama alanında yerleşim planları ve bahçe tanzimine göre hafriyat ve dolgu yapılabilir. ancak doğal arazi yapısının korunması esastır
18. Binaların giriş kotları hazırlanacak vaziyet planında belirlenir. binalar genellikle tabii zeminden kotlandırılacaktır. +/- 0,00 kotu bina köşe kotu ortalamasıdır. ancak adalardaki topoğrafya özelliklerinden dolayı yol ve konut arasında daha uyumlu bir ilişki kurmak amacıyla binalar ada çevresi veya ada içi yol kotları dikkate alınarak kotlandırılabileceği gibi, bir ölçü sınırlamasına bağlı kalmaksızın tesviye edilmiş zeminden de kot alabileceklerdir .


SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER