Anasayfa >

Diğer Haberler >

Üsküdar Çamlıca Sit Alanı İmar Planı Askıda

Üsküdar Çamlıca Sit Alanı İmar Planı Askıda

13 Eylül 2017 Çarşamba, 11:41:14
Üsküdar Çamlıca Sit Alanı İmar Planı Askıda
İstanbul Üsküdar Büyük-Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit alanı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı revizyonu askıya çıktı. Detaylar haberimizde….

HABER:Şengül KIRMIZITAŞ


İstanbul Üsküdar Büyük-Küçük Çamlıca doğal ve kentsel sit alanı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı revizyonu askıya çıktı.


13 Eylül’de askıya çıkan imar planı 12 Ekim’de askıdan inecek.

1/1000 ölçekli Üsküdar Büyük ve Küçük Çamlıca doğal ve kentsel sit alanı koruma amaçlı uygulama imar plan notları şöyle;


GENEL HÜKÜMLER
1.    1/1000 ölçekli Üsküdar Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı; plan paftaları, plan raporu, plan uygulama hükümleri ile beraber bir bütündür.


2.    Planda belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanları ile kentsel yeşil alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.


3.    Planda belirtilen karayolu istimlak alanı içinde kalan karayolu koruma kuşağı alanlarında yapı yapılmaksızın ağaçlandırılma yapılacaktır.


4.    Ticari alanlarda ve kamu kullanımına ayrılan tüm alanlarda, proje ve uygulama aşamasında İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri doğrultusunda özürlüler için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.


5.    Bölgesel trafo gereksinimi belirlenen alanlarda ilgili kurumun talebi ile Belediyesince uygun görülecek kamu alanları içinde düzenlenebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
6.    Tüm yapılarda ayrıntılı zemin etüdü yapılmadan yapı ruhsatı verilemez.


7.    Bu plan hükümlerindeki özel hükümlerde aksi belirtilmediği takdirde açık-kapalı çıkmalar, çatı arası ve iskan edilen bodrum katlar KAKS’a dahildir.


8.    Plan tasdik sınırı Sit Alanı sınırıdır.


9.    Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları’nda İmar Kanunu’nun 18. maddesi hükümleri uygulanmadan normal şartlar da yapı izni verilemeyen yerlerde planın ve izah raporunun öngördüğü parsel genişliği ve derinliğini sağlayacak tevhid ve ifrazlar yapılmadan imar planında belirlenen yükseklikler ve derinlikler verilemez.
10.    Yapılaşma değerleri brüt parsel üzerinden hesaplanacaktır.


11.    İlgili K.T.V.K. Bölge Kurulunca tescil edilen ağaçlar ile planda anıt ve anıt adayı korunacak ağaçlar olarak belirlenen ağaçlar kesinlikle korunacak, bu ağaçlara yaklaşma mesafesi ağacın türüne ve ağaç revizyon planına bağlı olarak Belediyesince belirlenecektir.


12.    Parsel bazında ağaç revizyonu yapılmadan imar uygulaması yapılamaz.


13.    Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda avan proje aşamasında, blok sayısı, blok ölçüleri, bloklar arası mesafesi, çekme mesafeleri v.b. gibi dokuya etki eden tüm yerleşme koşulları topoğrafya, görünüm ve estetik değerler dikkate alınarak Belediyesinin uygunluk görüşü ile İlgili K.T.V.K. Bölge Kurulu kararıyla belirlenecektir.


14.    Tescilli eski eser parseli bitişiğindeki ve karşısındaki parseller de; İlgili K.T.V.K. Bölge Kurulu’ndan görüş alınacaktır.


15.    Plan onama sınırları içinde; İlgili K.T.V.K. Bölge Kurulu kararları ile tescil olunan tüm yapılar korunacaktır. Bunların dışındaki tescili gereken nitelikteki yapıların taşınmaz kültür varlığı olup olmadığı K.T.V.K. Bölge Kurulu görüşü ile belirlenecektir. Plan sınırları içinde; istikametleri ve yapılanma koşulları K.T.V.K. Bölge Kurulu’nca tescilli eski eser yapılarda farklılık çıkması halinde Kurul kararına göre uygulama yapılacaktır.


16.    Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit alanında 2863 sayılı yasanın 17. maddesi kapsamında geçiş dönemi yapılaşma koşulları çerçevesinde ilgili Koruma Kurulunun uygun görüşü ile avan projeye göre yapılaşan alanlarda verilmiş olan ruhsat ve kazanılan müktesep haklar saklıdır. Bu planda öngörülen yapılaşma değerleri ile geçiş dönemi yapılanma koşulları çerçevesinde ruhsat almış parsellerde ilave inşaat alanı doğması halinde, bu ilave hak yeni bağımsız bölüm tesis edecek ilave blok olarak kullanılamaz.


17.    Yol haricindeki tüm donatı alanlarında (rekreasyon, park, eğitim, sağlık vb.) yer alan tescilli eski eserler öncelikle ilgili kamu kurumunca kamulaştırılır. İlgili kamu kurumunca kamulaştırma yapılmaması ve parsel malikinin talebi üzerine ilgili belediyesi ve İlgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uygun görüşü ile tescilli kültür varlığının İmar Yönetmeliği’nde yeralan minimum bahçe mesafelerine bağlı kalınarak yolla bağlantısı sağlanmak suretiyle parsel oluşturularak mevcut yapının ihyasına izin verilerek kalan alan kamuya terk edilecektir.


18.    Kentsel Sosyal Altyapı alanları ve Yönetim Merkezleri, İSKİ Tesis Alanları, Belediye Hizmet Alanları, Askeri Alanlar, Kapalı ve Açık Semt Spor Alanları vb. donatı alanlarında İlgili  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınarak bölgenin karakteristik özelliğini yansıtan avan projelere göre uygulama yapılacaktır.


19.    İPTAL


20.    Bu planın onaylanmasından önce yürürlükte olan uygulama imar planlarına ve 2863 sayılı yasanın 17. maddesi kapsamında geçiş dönemi koşullarına göre ruhsat almış yapıların ve tesislerin müktesep hakları saklı olup, bina yıkılıp yeniden yapılmak istendiğinde Üsküdar İlçesi Büyük- Küçük Çamlıca Doğal Ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda belirlenen kararlar ve yapılanma koşullarına göre uygulama yapılır.

21.    Büyük-Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda mevcutta var olan radyo, tv, baz istasyonu vb. tüm yayın yapan kuleler ve tesisler İlgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25/02/2004 gün 14376 sayılı kararı gereğince tek bir verici kulede birleştirilecektir. Bu proje gerçekleşinceye kadar planlama alanında yayın yapan hiçbir kule veya tesis yapımına izin verilmez.

22.    Planlama alanında yapılacak tüm yapı ve tesisler gerek çevresel değerler, gerekse bölgenin tarihsel özelliklerinden kaynaklanan geleneksel konut dokusunun kontur gabarisi, mimari ve yapısal özellikleri ile uyumlu ve süreklilik sağlayan tasarımlar olarak hazırlanacak ve avan projeler çevresiyle birlikte ilçe belediyesince değerlendirilecektir.

23.    İPTAL

24.    Bu plan hükümlerinde açıklanmayan hususlarda Deprem Yönetmeliği, Yangın Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, TEK yönetmeliği, İSKİ yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelik hükümleri ile İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

25.    İmar Kanununun 23. madde hükümleri geçerlidir.

26.Konut Alanlarında;
Eğimden dolayı açığa çıkan 1 bodrum kat iskan edilebilir. Açığa çıkan bodrum kat KAKS’a dahildir. Tamamen tabii zemin kotunun altında kalmak şartıyla, Otopark Yönetmeliği koşullarında kapalı otopark yapılabilir.

PLAN NOTLARININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER