Anasayfa >

Diğer Haberler >

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

08 Eylül 2017 Cuma, 15:28:56
 Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?
Boşanmada mal paylaşımı nasıl olur sorusunun yanıtını detayları ile haberimizde görebilirsiniz…

Boşanmalar her geçen yıl artıyor. Boşanma süreci mal paylaşımı ile daha da zorlaşıyor. Genellikle boşanacak çiftler arasında en çok sıkında yaşanan konu mal paylaşımı oluyor.


Peki boşanmada mal paylaşımı nasıl oluyor? Soruya şöyle yanıt verelim;
Boşanma ile birlikte çiftler arasında ekonomik ortaklık sona eriyor. 4721 sayılı Medeni Kanun’a göre boşanmada mal paylaşımı eşlerin bağlı olduğu rejime göre yapılıyor.

Burada 4 farklı rejim söz konusu. Buna göre boşanma sürecinde mal paylaşımı yapılırken,
1.    Edinilmiş mallara katılma rejimi,
2.    Mal ayrılığı rejimi,
3.    Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi,
4.    Mal ortaklığı rejimi arasından eşlerin hangi mal rejimine tabi oldukları belirlenip bu doğrultuda mal paylaşımı yapılıyor.

Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabiliyor. Taraflar, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler.

Mal rejimi sözleşmesi, ancak “ayırt etme gücüne sahip” olanlar tarafından yapılabilir. Küçükler ile kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızasını almak zorundadırlar.

Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Ancak, taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da bildirebilirler.

Medeni Kanumu’nun 205’inci maddesine göre mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması zorunludur.

Haklı bir sebep varsa hakim, eşlerden birinin istemi üzerine, mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüşmesine karar verebilir.

Haklı sayılabilecek durumlar şöyle sıralanabilir;
1. Diğer eşe ait malvarlığının borca batık veya ortaklıktaki payının haczedilmiş olması,
 2. Diğer eşin, istemde bulunanın veya ortaklığın menfaatlerini tehlikeye düşürmüş olması,
3. Diğer eşin, ortaklığın malları üzerinde bir tasarruf işleminin yapılması için gereken rızasını haklı bir sebep olmadan esirgemesi,
4. Diğer eşin, istemde bulunan eşe malvarlığı, geliri, borçları veya ortaklık malları hakkında bilgi vermekten kaçınması,
 5. Diğer eşin sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olması.

Eşlerden biri ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun ise, onun yasal temsilcisi de bu sebebe dayanarak mal ayrılığına karar verilmesini isteyebilir.


EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ
Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsıyor. Edinilmiş mallara katılma rejimine göre evlilik içerisinde alınan mallar üzerinde her iki taraf da hak iddia edebilmektedir. 2002 yılından önceki evliliklerde eşlerin herhangi bir mal rejimi seçmemiş olmaları durumunda, 2002 yılına kadar alınmış olan mallar mal ayrılığı rejimine tabi olurken, 2002 yılından sonra alınan mallar edinilmiş mallara katılma rejimi çerçevesinde değerlendirilir. 2002 yılından sonra ise eşler mal rejimi seçmemiş ise direk olarak edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. Boşanma sürecinde mal paylaşımı yapılırken yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi doğrultusunda paylaşım yapılmaktadır.

 Edinilmiş malları şöyle sıralayabiliriz:;
1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler,
2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
4. Kişisel mallarının gelirleri,
5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler.


KİŞİSEL MALLAR
1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,
 2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri, 3. Manevî tazminat alacakları,
4. Kişisel mallar yerine geçen değerler.

MAL AYRILIĞI REJİMİ
Mal ayrılığı rejiminde her eş evlilik içerisinde aldığı malın sahibi olmaktadır. Eğer ortak bir mal alınmışsa bu mal yapılan katkı oranında paylaştırılır. Örneğin bir ev satın aldınız. Boşanmada mal paylaşımı ev satın alınırken yapılan katkıya göre yapılıyor.

PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİ
Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi Türk Hukuk Sistemine özgü bir mal ayrılığı rejimidir. Burada da tıpkı mal ayrılığı rejiminde olduğu gibi her eş sahibi olduğu mal üzerinde tasarruf yetkisine sahiptir. Buradaki fark eşlerin sahip oldukları mal varlığı değerlerinden bir kısmının hangi eşe ait olduğu tespit edilemiyorsa bu mal üzerinde iki tarafın paylı mülkiyeti var olarak kabul edilir. Taraflardan birisinin mal üzerinde hak iddia etmesi durumunda bu iddiayı ispatlaması gerekir.


Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde hangi tarafa ait olduğu belirlenememiş olan malların tasfiyesinden sonra her eş mal varlığının değerini isteyebilir. Malın tasfiyesini engelleyecek bir durum ise bu malın kullanımından üstün yarar sağlayan kişinin talebiyle malın tasfiyesinde ortaya çıkacak maddi değerden karşı tarafa düşen pay oranında ödeme, mal tasfiyesi yapılmadan karşı tarafa verilebilmektedir. Örneğin eşlerin ortak aldıkları bir ticari araç olması durumunda ticari araçtan üstün fayda sağlayan kişi, bu aracın satışı yerine, eşine düşen değer oranında ödeme yapabilir.


Mal ayrılığı rejiminde taraflardan birisinin edindiği mala katkıda bulunan diğer eşbu katkısı oranında pay isteyebilmektedir.


Bu mal rejiminde, boşanma sürecinde mal paylaşımı yapılırken taraflardan birisinin kötü niyetli olup katkı oranında karşı tarafın pay alabileceği malları elden çıkarması durumunda mahkeme hakkaniyet gereği katkı oranında bir tazminata hükmedebilmektedir. Örneğin eşlerin ortak aldığı evi, boşanma sürecinde satarak karşı tarafın payını almasını kötü niyetli olarak engelleyen birey, bu oranda tazminat ödeyebilmektedir.


MAL ORTAKLIĞI REJİMİ
Mal ortaklığı rejiminde eşlerin mal varlıkları üzeride ortak ve kişisel mallar ayrımı yapılıyor. Mal ortaklığı rejiminde kişisel mallar eşlerin kendi aralarında yapacakları mal rejimi sözleşmesine göre belirlenebileceği gibi, üçüncü kişilerin karşılıksız kazandırmaları şeklinde de olabilir.  3.kişinin kazandırılmasına örnek “miras” verilebilir.


Mahmeke boşanmaya  karar verilirse, ayrılığın süresine ve eşlerin durumlarına göre aralarında sözleşmeyle kabul edilmiş olan mal rejiminin kaldırılmasına karar verebilir.

Boşanan eşler birbirlerinin yasal mirasçıları olmuyorlar. Boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça kaybediyor.

Boşanma davası devam ederken, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin kusurunun ispatlanması halinde de yukarıdaki yine yasal mirasçısı olamıyor.


SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER