Anasayfa >

Diğer Haberler >

Apartman Yönetim Planı Hakkında Merak Edilenler

Apartman Yönetim Planı Hakkında Merak Edilenler

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:41:24
Apartman Yönetim Planı Hakkında Merak Edilenler
Apartman yönetim planı nedir? Apartman yönetim planı nasıl oluşturulur? Tüm soruların yanıtı detayları ile haberimizde…

Bir apartmandan ya da siteden ev satın aldınız. Proje bitti ve kat mülkiyetleri kuruldu. Kat malikleri kurulunda o apartmanın bir yönetim planı hazırlanır. Apartmanın yönetim planı, o apartmanın yönetim tarzını, yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler.

TÜM KAT MALİKLERİNİ BAĞLAR
Apartman yönetim planı bir kurul tarafından kararlaştırılır.  Apartman yönetim planı tüm kat maliklerini bağlayan bir sözleşmedir.

Yönetim planında hüküm bulunmuyorsa, ana gayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır.

APARTMAN YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ
Kat mülkiyeti kanuna göre apartman yönetim planının değiştirilmesi için bütün apartman sakinlerinin beşte dördünün oyu gerekiyor. Kat malikleri mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.

Yönetim planında değişiklikler tüm apartman sakinlerini ve yöneticileri bağlar. Yönetim planının ve onda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim planına bağlanarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır.

Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse de her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az 16 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az almaması gerekiyor.

Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazla ise toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.

Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç 15 gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.

HER BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN AYRI OY KULLANMA HAKKI
Apartman toplantısında her apartman saki, arsa payı oranına bakılmaksızın tek oy hakkı bulunuyor. Eğer birden fazla daireniz varsa her bir bağımız bölüm için ayrı ayrı oy kullanma hakkına sahipsiniz. Fakat bağımsız bölüm sayısı ne kadar olursa olsun, kullanacağı oy tüm oyların üçte birinden fazla olamıyor. O hesabı yapılırken kesirler göz önünde bulundurulmuyor.

Bir bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.
Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.

Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekalet edebilir.

Apartman ya da söz konusu site, kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri tarafından verilecek karara göre yönetilir.

Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır.

Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mühüriyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır; karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar. Bir husus hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.

Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir. Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder.

Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER