Anasayfa >

Diğer Haberler >

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:47:18
 Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi
Kat mülkiyetinin ve kat irtifakının sona ermesine ilişkin tüm detayları haberimizde görebilirsiniz…

Öncelikle kat mülkiyetinin sona ermesine açıklık getirilim. Kat mülkiyeti nasıl sona erer sorusuyla başlayalım. Kat mülkiyeti, kat mülkiyetindeki sicil kaydının silinmesiyle sona eriyor. Söz konusunu gayrimenkulün tamamının bir kişinin mülkiyetinde toplamsı ile kat mülkiyeti sona ermiyor.


Kat mülkiyeti kanununun 46.maddesine  göre,
Sicil kaydı, bütün kat maliklerinin veya bütün bağımsız bölümleri kendi mülkiyetinde toplamış bulunan malikin, anagayrimankuldeki kat mülkiyetinin adi mülkiyete çevrilmesine ait yazılı istemi üzerine silinir ve o gayrimenkul, müstakil bölümlere bağlı arsa paylarına göre, genel kütükte yeni bir sayfaya gaçirilerek ve eski kayıtlariyle bağlantı sağlanmak suretiyle tescil olunur. Anagayrimenkulün niteliğinde kat mülkiyetinin kurulmasından sonra değişiklikler olmuşsa, yeni sicil kaydına bunlar da yazılır.

Bağımsız bölümlerden biri bir ayni hakla veya sicile şerh verilen bir şahsi hakla kayıtlanmış bulunuyorsa, hak sahibinin muvafakatiyle o hak kütükten silinmedikçe, anagayrimenkul üzerindeki kat mülkiyetinin adi mülkiyete çevrilmesi ve kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silinmesi istenemez.

Kayıtlayıcı hakkın sahibi, sicil kaydının silinmesine muvafakat etmemekle beraber hakkının yalnız borçluya ait mülkiyet payına veya hakkın niteliğine göre, bütün ortak mülkiyet paylarına aktarılmasına muvafakat ederse bu hak sicilden silinmeksizin yalnız borçlunun, adi mülkiyet gayrimenkuldeki bütün ortak mülkiyet payları üzerine geçirilmek suretiyle genel kütüğe tescil olunur.

Söz konusu ana gayrimenkulün arsası ile birlikte tamamen yok olması ya da kamulaştırılması halinde sicil kaydının silinmesi genel hükümlere gore yapılıyor.
Anagayrimenkul kamulaştırılırsa, her bağımsız bölümün kamulaştırma bedeli bağlantılı bulunduğu arsa payı ve eklentileri de gözönünde tutularak ayrı ayrı takdir olunur ve o bölümün malikine ödenir.

Kat mülkiyetinin 47.maddesine gore eğer ana gayrimenkulün tümü harap olmuşsa kat mülkiyeti kendiliğinde sona eriyor.


Yasada şöyle deniliyor;
“Anayapının bağımsız bölümlerinden biri tamamen harap olur ve o bölümün maliki iki yıl içinde bölümünü yeniden yaptırmazsa, diğer kat malikleri veya bunlardan bir kısmı,bu sürenin tamamlanmasından başlıyarak bir yıl içinde o bölüme ait arsa payının, değeri karşılığında ve arsa payları oranında kendilerine devredilmesini hakimden istiyebilirler. Bu halde devrolunan arsa payları kat mülkiyeti kütüğünün ilgili sayfalarının (Beyanlar) hanesine işaret olunur; arsa payını devralanlar,devraldıkları tarihten başlıyarak iki yıl içinde, harap olan bağımsız bölümü yeniden yaptırmaya veya aynı süre içerisinde bütün kat malikleri bağımsız bölümlere bağlı arsa paylarını bu kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasındaki esaslara göre yeniden hasaplıyarak kat mülkiyeti kütüğüne geçirtmeye mecburdurlar. Yukardaki fıkra hükmüne uyulmadığı takdirde anagayrimenkul üzerindeki kat mülkiyeti kendiliğinden sona ererek, gerek o gayrimenkul ve gerek harap olan bölümler için alınan sigorta bedeli üzerinde ortak mülkiyet hükümleri uygulanır. Birden ziyade bağımsız bölüm tamamen harap olup da bunlardan birinin yeniden yapılması diğerinin yapılmasına bağlı bulunuyorsa, bağımsız bölümleri harap olan kat malikleri bunları yeniden yaptırıp yaptırmıyacaklarını, harabolma tarihinden başlıyarak altı ay içinde diğer kat maliklerine yazılı olarak bildirmeye mecburdurlar. (Değişik son cümle: 14/11/2007-5711/20 md.) Bildirmeyenlerin yeniden yaptırmak istemedikleri kabul olunur ve onların arsa payları, değeri karşılığında bölümlerini yeniden yaptırmak isteyenlere öncelikle devredilir. Harabolan bağımsız bölümler üzerindeki kat mülkiyeti bu maddede yazılı süreler devamınca kendiliğinden kat irtifakına çevrilir ve kat mülkiyeti kütüğünde beyanlar hanesine geçici şerh verilir. Bağımsız bölüm yapılınca onun üzerindeki kat mülkiyeti yeniden doğar ve geçici şerh kütükten silinir.”

Eğer ana gayrimenkulün tümü ya da bir kısmı harap olmuşsa, bu durum yönetici tarafından gayrimenkulün bulunduğu yerin tapu idaresine ve bütün kat maliklerine, eğer yönetici yoksa, bağımsız bölümün sahibi tarafından taru idaresine bildirilmesi gerekiyor.  

Diyelim ki böyle bir durum oldu ve siz bu durumdan tapu idaresini haberdar etmediniz. Bu durumda, bunun bildirilmemesi yüzünden doğacak zararın tümünden kat sahibi, zararın beşte biri oranında da yönetici sorumlu oluyor. Hazine bu zarardan sorumlu olmuyor.

Kat mülkiyeti sona erince, kat mülkiyeti kütüğündeki sayfalar kapatılarak gayrimenkulün kaydı anayapıdan sağlam kalan kısımlar gösterilmek ve kat mülkiyeti kütüğü kurulmadan önceki genel kütük kaydiyle bağlantı sağlanmak suretiyle, arsa payları oranında ortak mülkiyet esaslarına göre, genel kütüğe tescil edilir. Bu halde sigorta bedelleriyle enkaz üzerinde de ortak mülkiyet hükümleri yürür.

Harap olan yapının arsası üzerinde malik ve ortak malikler yine bir yapı yapmak isterlerse kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmasına dair hükümler uygulanıyor.

KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİ
Kat irtifakı nasıl sona erer? Kat irtifakına konu olan arsanın maliki ve ortak malikleri, tapu memuruna verecekleri yazılı bir beyanla kat irtifakına ait sicil kaydını sildirerek kat irtifakına her zaman son verdirebilir.

Eğer söz konusu arsa tamamen yok olursa ya da üzerinde yeniden bir yapı yapılmayacak hale gelirse ya da kamulaştırılırsa kat irtifakı kendiliğinden sona erer.

5 YIL İÇİNDE YAPI YAPILMAZSA KAT İRTİFAKI SONA ERİYOR
Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde, bu irtifakın kurulması sırasında verilen plana göre beş yıl içinde yapı yapılmazsa maliklerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi, gerektiğinde ilgilileri de dinleyerek, duruma göre kat irtifakının sona ermesine veya belli bir süre için uzatılmasına karar verir. Süre istem üzerine yeniden uzatılabilir.

 

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER