Anasayfa >

Diğer Haberler >

Apartman Aidatı Yönetmeliği

Apartman Aidatı Yönetmeliği

10 Ağustos 2017 Perşembe, 14:38:43
Apartman Aidatı Yönetmeliği
Apartman aidatı yönetmeliğinin esaslarını detayları ile haberimizde görebilirsiniz…

Bir apartmanda ya da sitesi oturuyorsanız giderlerine de katkı sağlamanız gerekiyor. Bu katkı “aidat” altında toplanıyor. Site ya da apartman yöneticisinin en önemli görevlerinden biri de site sakinlerden aidatları toplayarak sitenin ihtiyaçlarını gidermektir.

Apartman aidatları zaman zaman sıkıntı oluyor. Kimi aidat ödemiyor, kimi geç ödüyor kimi ise aidatın yüksekliğinden şikayetçi. Peki nedir bu aidat? Aidatı kimler öder? Aidat ödenmezse ne olur?

AİDAT NEDİR?
Aidat, apartmanın giderleri için apartman sakinlerinden her ay toplanan paraya deniliyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesinde aidata ilişkin tüm esaslar yer alıyor. Buna göre;


Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
 a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; (1) Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

AİDATI ÖDEMEZSENİZ NE OLUR?
Yine Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesine göre apartman aidatını ödemeyen kat malikine karşı dava açılabiliyor. Kanuna göre;
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

(1) Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.


Kat malikinin, 20’inci madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür. Kat malikinin borcu bu yolla da alınamazsa, mahkemece tesbit edilen borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, varsa yöneticinin yoksa kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat malikleri lehine kanuni ipotek hakkı tescil edilir.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER