Anasayfa >

Diğer Haberler >

Ev Sahibi ve Kiracı Hakları

Ev Sahibi ve Kiracı Hakları

06 Nisan 2017 Perşembe, 10:53:50
Ev Sahibi ve Kiracı Hakları
Ev sahibi ve kiracı hakları hakkında detaylı bilgiyi haberimizde görebilirsiniz…

HABER: ŞENGÜL KIRMIZITAŞ

Kiraca ve ev sahibinin karşılıklı yükümlülükleri vardır. Yeni Borçlar Kanunu’nda ev sahibi ve kiracı hakları açık bir şekilde tanımlanmış. Peki nedir ev sahibi ve kiracı hakları?


Yeni Borçlar Kanunu’na göre;
-Ev sahibi kiracıyı sözleşme bitmeden haklı bir sebep olmadan evden çıkartamaz.

-Ev sahibi kiralananı yani ev ya da işyerini kullanıma elverişli bir şekilde kiracıya teslim etmek zorundadır. Elverişlilik durumunu ise sözleşme süresince koruması gerekiyor.

-Kiralananla ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklere, aksi kararlaştırılmamış veya kanunda öngörülmemiş ise, kiraya veren katlanıyor.

-Yine kiraya veren sözleşmede aksi öngörülmemişse, kiralananın kullanımıyla ilgili, kendisi veya üçüncü kişi tarafından yapılan yan giderlere katlanmakla yükümlüdür.


-Kiralanan sonradan ayıplı duruma gelirse kiracı, kiraya verenden ayıpların giderilmesini veya kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını ya da zararının giderilmesini isteyebilir. Ancak, zararın giderilmesi istemi diğer seçimlik hakların kullanılmasını önlemez. Önemli ayıp durumunda kiracının sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.

-Kiracı söz konusu ayıbın uygun bir sürede giderilmesini isteyebilir. Bu sürede ayıp giderilmezse kiracı ayıbı giderip maliyetini kiradan düşebilir ya da kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir.

-Kiraya veren, kiracıya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını gidererek, onun seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilir.

-Kiracı, kiralananın kullanımını etkileyen ayıpların varlığı hâlinde, bu ayıpların kiraya veren tarafından öğrenilmesinden ayıbın giderilmesine kadar geçen süre için, kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını isteyebilir.

-Kiraya veren, kusuru olmadığını ispat etmedikçe kiracı, kiraya verenden kiralananın ayıplı olmasından doğan zararların giderilmesini isteyebilir.

- Kiracının yükümlülükleri arasında ilk sırada kirayı ödemek geliyor. Kiracı, kirayı ve yan giderlerini her ayın sonunda en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlüdür. Kiracı, kirayı ve yan giderlerini ödemezse ev sahibi yazılı olarak bir süre verir. Kiracı bu süre içerisinde kirayı yine ödemezse ev sahibi sözleşmeyi feshedebilir.  Kiracıya verilecek süre en az 10 gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az 30 gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.
-Kiracı, kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini ödemekle yükümlüdür. Bu konuda yerel âdete de bakılır.

-Kiracı, kendisinin gidermekle yükümlü olmadığı ayıpları kiraya verene gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür; aksi takdirde bundan doğan zarardan sorumludur.

-Kiracı, bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, kiraya verenin ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür.

-Kiraya veren, çalışmaları ve kiralananın gezilip görüleceğini uygun bir süre önce  kiracıya bildirmek ve bunların yapıldığı sırada kiracının yararlarını göz önünde tutmak zorundadır.Kiracının kira bedelinin indirilmesine ve zararının giderilmesine ilişkin hakları saklıdır.

-Ev sahibi, kiralananda sözleşmenin feshini gerektirmeyecek ve kiracının katlanmasını bekleyecek yenilik ve değişiklik yapabilir.

-Kiracı da ev sahibinin yazılı iznini alarak kiralananda yenilik ve değişiklik yapabilir. Yenilik ve değişikliklere rıza gösteren kiraya veren, yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça, kiralananın eski durumuyla geri verilmesini isteyemez.

-Kiracı, aksine yazılı bir anlaşma yoksa, kiraya verenin rızasıyla yaptığı yenilik ve değişiklikler sonucu ortaya çıkan önemli değer artışının karşılığının ödenmesini kira sözleşmesi sona erdiğinde isteyebilir. Daha yüksek bir bedel ödenmesini öngören yazılı anlaşmalar saklıdır.

-Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir.

-Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez.

-Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir.

-Kiracı ev sahibinin yazılı izni olmadıkça kira ilişkisini başkasına devredemez.  Yeni kiracı ise kira sözleşmesinde eski kiracının yerine geçer ve devreden kiracı kiraya verene karşı borçlarından kurtulur.

-İşyeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur.

-Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam eder. Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer.

-Kiraya veren, yapmaktan kurtulduğu giderler ile kiralananı başka biçimde kullanmakla elde ettiği veya elde etmekten kasten kaçındığı yararları kira bedelinden indirmekle yükümlüdür.

-Kiracı, kiralananın tesliminden sonra iflâs ederse kiraya veren, işleyecek kira bedelleri için güvence verilmesini isteyebilir.

-Kiraya veren, güvence verilmesi için kiracı ve iflâs masasına yazılı olarak uygun bir süre verir. Bu süre içinde kendisine güvence verilmezse kiraya veren, sözleşmeyi her hangi bir fesih bildirim süresine uymaksızın hemen feshedebilir.

-Kiracının ölmesi durumunda mirasçıları, yasal fesih bildirim süresine uyarak en yakın fesih dönemi sonu için sözleşmeyi feshedebilirler.

-Kiracı kiralananı ne durumda teslim almışsa, kira sözleşmesinin bitiminde o durumda geri vermekle yükümlüdür. Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla kiralananda meydana gelen eskimelerden ve bozulmalardan sorumlu değildir.

-Kiracının, sözleşmenin sona ermesi hâlinde, sözleşmeye aykırı kullanmadan doğacak zararları giderme dışında, başkaca bir tazminat ödeyeceğini önceden taahhüt etmesine ilişkin anlaşmalar geçersizdir.

-Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarındaısıtma, aydınlatma ve su gibi kullanma giderlerine katlanmakla yükümlüdür.Giderlere katlanan taraf, bu giderleri ispat edici belgelerin birer örneğini, istem üzerine diğer tarafa vermek zorundadır.

-Ev sahibi sözleşme süresi dolan kiralana zam yapma hakkı vardı. Kira bedelinin belirlenmesinde ÜFE baz alınıyor. Yani ev sahibi ÜFE’nin üzerinde bir zam yapamaz.

-Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, onbeş yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

-Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından onbeş yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.
Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.

-Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.

-Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.

-Ev sahibi gereksinimden kaynaklı sözleşmeyi feshettiğinde kiralananı haklı sebep olmaksızın 3 yıl eski kiracıdan başkasına kiralayamaz.

-Evde yapılacak yenilik ve değişiklik için kiracıyı çıkaran ev sahibi yine haklı bir sebep olmadığı sürece evi 3 yıl kiraya veremez.
 
SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
Misafir - 28 Eylül 2017 Perşembe, 20:30 benyenievaldım.içindekiracıvar.hemenihtarmıçekmemgerekiyor. CEVAPLA
Misafir - 29 Eylül 2017 Cuma, 13:55 http://htemlak.haberturk.com/diger-haberler/haber/1337034-ev-sahibi-evi-satarsa-kiraci-ne-yapar Bu yazı size yardımcı olacaktır. İyi günler...
Misafir - 29 Ağustos 2017 Salı, 12:44 Merhaba, mayıs ayı ortasında bir ev tuttum evin kira ödemeleri haziranın 5 inden itibaren olmasına rağmen 1 aylık + 1 ay depozito verdim evin anahtarı bende 9 gün kaldı daha Haziran ayı başlamadan ve eve yerleşmeden rütubet alerjim olduğu için evden çıkma kararı aldım paramı nasıl geri alabilirim? CEVAPLA
DİĞER HABERLER