Anasayfa >

Diğer Haberler >

Emlak Vergisi Genel Tebliği Seri 68 Yürürlükte

Emlak Vergisi Genel Tebliği Seri 68 Yürürlükte

25 Ağustos 2016 Perşembe, 09:03:29
Emlak Vergisi Genel Tebliği Seri 68 Yürürlükte
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:68 Resmi Gazete’de yayınlandı. İşte detayları…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (seri no:68) 25 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre;

"29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31’inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına yapılan atıfların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2017 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.
Tebliğ olunur."

Maliyet Cetveli İçin Tıklayınız

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER