Anasayfa >

Diğer Haberler >

Şehit Piyade Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası İmar Planı Onaylandı

Şehit Piyade Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası İmar Planı Onaylandı

03 Ağustos 2016 Çarşamba, 12:23:20
 Şehit Piyade Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası İmar Planı Onaylandı
Başakşehir Şehit Piyade Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası’na ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği onaylandı…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ

 

Başakşehir Şehit Piyade Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası imar planı onaylandı. Başakşehir Şehit Piyade Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası’na ilişkin bakanlık tarafından onaylanarak 26 Ekim 2015-24 Kasım 2015 tarihleri arasında askıya çıkan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresince yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan nazım ve uygulama imar planı onaylandı.


3 Ağustos 2016’da askıya çıkan imar planı 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından 1 Eylül 2016’da askıdan inecek.
Planlama alanı içerisinde tamamı plan sınırları içinde yer alan ya da kısmen planlama alan sınırına giren toplam 20 milyon 154 bin 818 metrekare 98 adet parsel yer alıyor.


Milli Savunma Bakanlığı ve Esenler Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile “askeri alan” ilan edilen Şehit Piyade Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası yeni plan notları ise şöyle;


3.2. 1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notları

1.    İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, 1/1000 Ölçekli Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür.


2.    Plan onama sınırı 1, 2, 5, 6 paftalar 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 175, 2, 2314, 242, 246, 247, 248, 249, 250, 2505, 2506, 2507, 2508, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2669, 27, 270, 3, 3633, 3634, 3635, 3636, 3639, 4, 5, 6, 6133, 6134, 6135, 6136, 6137, 6138, 7 parsellerin tamamı ve 1851 ada 1 parsel,  1602, 2125, 243, 244, 245, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 3637, 3639, 3972, 6163, 6164, 6165 parsellerin bir kısmı ile tescil harici alanları kapsayan sınırdır.


3.    Halihazır haritadaki mülkiyet sınırları ile kadastral haritalar arasında uyumsuzluk olması durumunda imar uygulaması ilgili kadastro müdürlüğünden alınacak röperli krokiye göre yapılacaktır.


4.    Uygulama aşamasında jeolojik ve jeoteknik zemin etüt raporları yaptırılacaktır.


5.    Plan onama sınırı içerisinde kalmak şartı ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ve/veya İBBUlaşım Daire Başkanlığı'nca yol planında yapılacak değişiklikler (anayol, bağlantı yolları, istikamet ve kesit değişiklikleri ile ilaveleri) plan değişikliğine gerek duyulmaksızın uygulanabilir.


6.    Planda gösterilen yol geçişleri, uygulama aşamasında alanın topoğrafik yapısına göre alttan veya üstten geçiş olarak yapılabilir.


7.    Planlama alanında yapılaşma koşulu E:0,20, Yençok: serbesttir.İmar adası askeri     kullanım amaçlı olarak ifraz edilse dahi, emsal hesabı parsel bazında ayrı ayrı     hesaplanmaz. Planlama alanı bütününde hesaplanan toplam inşaat alanı esas alınır.


8.    Planlama alanında mimari çözümlemelerde esneklik sağlamak amacıyla, yapı yaklaşma     mesafeleri, yapılar arası çekme mesafeleri, yapı nizamı, kat yükseklikleri, blok ebatları     serbesttir.


9.        Planda askeri alan olarak belirtilen bölgeler imar uygulaması ile milli savunma     bakanlığı ihtiyaçları doğrultusunda farklı birliklere tahsis edilmek üzere ifraz edilebilir.

10.    Planlama alanında, askeri amaçlı yapılar, harekât alarm iskân tesisi (hait), iç güvenlik     vardiya personeli yatakhanesi (igvpy), idare yapıları, yatakhane, askeri lojman, sosyal     tesis, kantin, gazino, vb tesisler yapılabilir.
11.    Planlama alanında eğimden dolayı açığa çıkan katlar iskân edilebilir.


12.    Askeri alanlar arasında bağlantı oluşturmak amacıyla yol geçişleri, uygulama     aşamasında alanın topoğrafik yapısına göre plan değişikliği yapılmadan alttan veya     üstten     geçiş olarak yapılabilir.


13.    Plan onama sınırı içersinde yer alan şev alanlarında ilgili kurumca kamulaştırması     yapılana kadar askeri alan kullanımı devam eder.


14.    Rekreasyon alanları: eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının karşılanabileceği lokanta,     kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanımlar ile, tenis, yüzme, mini golf,    otokros gibi her tür sportif faaliyetlerin yer alabileceği alanlardır. Bu alanda yapılacak     yapıların emsali (0,05) i, yüksekliği (6,50) m.yi geçemez.


15.    Planlama sınırları içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ve Millî Savunma     Bakanlığı'nın uygun görüşleri alınmadan nazım imar planı ve uygulama imar planı     değişikliği ve revizyonu yapılamaz.


16.    Enerji iletim hatlarının geçtiği irtifak koridoru boyunca TEİAŞ görüşü alınmadan     uygulama yapılamaz.


17.    Açıklanmayan hususlarda meri imar planları, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili     yönetmelik hükümleri ile ilgisine göre yürürlükte bulunan kanun, tüzük, yönetmelik,     genelge, tebliğ ve standartlar geçerlidir.

18.  Havaalanı mania planı ve plan notlarında belirtilen kriterlere uyulacaktır.


19. 23.09.1993 tarihli ve b.11.0.shg.0.12.00.01/3706 sayılı havaalanları çevresindeki doğal manialar üzerinde yapılaşma kuralları içeren sht-150/5300 havacılık talimatı ve 24.07.2012 tarihli ve b.11.1.shg.0.10.01.05-2549/1421sayılı havaalanları çevresindeki yapılaşma kriterlerine ilişkin ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığınca yayımlanan genelge hükümlerine uyulacaktır.


20. 23.08.2013 tarihli ve28744 sayılı resmi gazete’de yayımlanan haberleşme, seyrüsefer, gözetim sistemleri mania kriterleri hakkında yönetmelik hükümleri kapsamında, cns hizmet sağlayıcılardan (hizmet verdikleri havaalanı veya türkiye hava sahasında sorumlu oldukları sektör ile sınırlı olmak üzere, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığınca veya ilgili mevzuat uyarınca haberleşme, seyrüsefer ve gözetim alanlarında teknik hizmet sağlama yetkisi verilmiş kurum/kuruluşlardan) da adı geçen yönetmelik hükümleri çerçevesinde görüş alınacaktır.   

 

İMAR PLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER