Anasayfa >

Diğer Haberler >

Üsküdar Belediye Başkanlığı’ndan Satılık Arsa

Üsküdar Belediye Başkanlığı’ndan Satılık Arsa

25 Temmuz 2016 Pazartesi, 09:01:34
Üsküdar Belediye Başkanlığı’ndan Satılık Arsa
Üsküdar Belediye Başkanlığı Burhaniye’deki arsasını 4 Ağustos’ta satışa çıkarıyor…

Üsküdar Belediye Başkanlığı Burhaniye’deki arsasını 4 Ağustos’ta satışa çıkarıyor…


Üsküdar Belediye Başkanlığı, Üsküdar Burhaniye Mahallesi, 213 pafta, 737 ada, 36 parselde konumlanan bin 466,16 metrekare arsasını 4 Ağustos saat 10:00’da “kapalı teklif” usulü ile satışa çıkarıyor.


İhale Üsküdar Belediye encümen salonunda Üsküdar Belediye encümenince yapılacak.


Üsküdar Belediyesi Burhaniye arsası 18 milyon 327 bin TL+KDV muhammen bedel ve 550 bin TL geçici teminat bedeli ile satışa çıkacak.
İhale şartnamesi Üsküdar Belediyesi, emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebiliyor veya 500 TL karşılığında satın alınabiliyor. Yine www.uskudar.bel.tr adresinden de şartnameye ulaşılabiliyor.


İHALEYE KATILIM ŞARTLARI
a) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu,
b) Geçici teminat; İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.
c) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.
d) İhale dosyasının (şartname) idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını vermesi.
e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
f) Nüfus cüzdanı sureti, Noterden tasdikli imza beyannamesi, (Gerçek kişiler için),
g) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)
h) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi
i) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
ı) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
j) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
k) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
l) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.
6 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.
7 - Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 04.08.2016 tarihinde Perşembe günü saat 09.30’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.
8 - İhale bedeli peşin tahsil edilecektir.
9 - İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER