Anasayfa >

Diğer Haberler >

Dünya Çevre Günü’nde Çimento etkinliği!

Dünya Çevre Günü’nde Çimento etkinliği!

08 Haziran 2015 Pazartesi, 11:49:27
Dünya Çevre Günü’nde Çimento etkinliği!
OYAK Çimento Grubu Türkiye çapında klinker üretim kapasitesinin %15 ine sahip, altı bölgede, biri devreye alma aşamasında yedi entegre çimento fabrikası ve iki öğütme tesisi ile Türkiye çimento sektörünün en büyük üreticisidir.

“Sürdürülebilirlik” ilkesini çalışma prensiplerinin vazgeçilmez bir parçası olarak algılayan OYAK Çimento Grubu şirketleri, başta toz ve gaz emisyonları olmak üzere çevresel etkilerini yasaların ve ilgili mevzuatın öngördüğü sınırların altına taşımak için en güncel teknoloji ve yöntemleri üretim sistemlerine entegre etmeye büyük bir gayret ve istekle devam etmektedir.

 

 

Günümüz çevre problemlerinin başında yer alan küresel ısınmanın başlıca nedenlerinden birinin karbon salınımı olduğu bilimsel bulgularla kanıtlanmış, ülkeler ve endüstriler karbon salınımın azaltımı amacıyla harekete geçmişlerdir. OYAK Çimento Grubu şirketleri bu amaçla daha çevreci üretim teknolojilerini üretim süreçlerine uyarlamakta, daha çevreci ürünler geliştirmekte ve değerli müşterilerine sunmaktadır.

 

 

Son yıllarda OYAK Çimento Grubu şirketlerinin tümünde yürütülen dönüşüm programı çerçevesinde Ünye Çimento’da da baca gazı filtre sistemleri günümüz en iyi teknolojisi torbalı filtrelerle değiştirilerek toz emisyonları çevre mevzuatının öngördüğü sınırların çok altına taşınmıştır.

 

 

Bölgesinin en büyük sanayi kuruluşlarının başında gelen Ünye Çimento, çevreye saygılı ve çevre sorunlarına çözüm ortağı bir üretim anlayışı ile yeni projeleri birbiri ardına hayata geçirmenin haklı grurunu yaşamaktadır:

 

 

Yanma Bacalarında Baca Gazı Sürekli İzleme Sistemi

2014 yılı çevre yatırım programının bir parçası olarak, Ünye Çimento’nun yanma gazı tahliyesi yapılan bacalarında yer alan ölçüm ve analiz cihazları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın emisyon izleme sistemine bağlanmıştır. Böylece bu bacalardan tahliye edilen toz ve yanma gazlarının yasaların izin verdiği sınırlar içinde olduğu sürekli olarak izlenmektedir.

 

 

Yanma Gazında Azot Oksit İndirgeme Sistemi (SNCR)

Baca gazı emisyonlarının azaltılması amacıyla Ünye Çimento en iyi teknolojiler ile uyumlu, yanma gazında azot oksit indirgeme sistemlerini hayata geçirmektedir. Bu amaçla seçici katalitik olmayan indirgeme teknolojisine (SNCR) dayalı azot oksit gazı indirgeme sistemi yaklaşık 1 Milyon TL yatırım bedeli ile 2015 yılı ortasında hizmete alınacaktır.

 

 

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Geri Kazanım Tesisi

Evsel katı atık (belediye çöpü) bölgemizde ele alınan çevre konularının ön sırasında yer almaktadır. Özellikle zorlu coğrafya ve doğa şartları sorunun çözümü için alışılagelmiş yöntemlerin dışında, gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan, ancak ülkemiz açısından yeni ve daha farklı çözüm yöntemlerini zorunlu kılmaktadır. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nce bu soruna kalıcı bir çözüm getirmek üzere yürütülen çalışmaların önemli bir parçasını evsel katı atığın geri dönüşümü ve geri kazanımına olanak sağlamak üzere mekanik olarak işlenmesi oluşturmaktadır. Ünye Çimento, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nce işlenen evsel katı atığın çimento üretim sürecinde geri kazanımına olanak sağlayarak biryandan önemli bir çevre sorununun çözümüne katkı sağlamakta, öte yandan çimento üretiminin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan karbon emisyonlarının azaltılmasına önemli katkıda bulunacak yeni bir tesisi 2014 yılı ortasında hayata geçirmiştir: “Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Geri Kazanım Tesisi ”.

 

 

Sanayileşmenin ve kentleşmenin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan evsel ve üretim atıkları gün geçtikçe depolanamayacak hale gelmekte, önemli boyutta çevresel kirliliğe yol açmaktadırlar. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çimento üretim süreci bu problemin aşılabilmesi adına en önemli yardımcılardan biri olma rolünü üstlenmektedir. Üretim sürecinin doğası gereği en ideal yanma koşulları klinker üretim tesislerinde sağlanmaktadır. Yanma sonucu ortaya çıkan organik bileşikler ile asit gazları pişirilen hammadde (kireçtaşı) ile nötralize olurken, ağır metaller çimentonun yarı mamulü olan klinkerin bünyesinde tutulmaktadır. Böylece atıkların yanması sonucu ortaya çıkabilecek olumsuz etkiler bir yandan bertaraf edilirken, diğer yandan normal üretim sürecinde kömür, petrokok vb fosil bazlı yakıtlar ile sağlanan pişirme enerjisinin bir kısmı bu yolla sağlanmaktadır.

 

Beraber yakma presinbiyle atıkların geri kazanımına olanak sağlayan geri kazanım tesisi hammaddesini Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Ordu’da yer alan evsel atık işleme tesisinden sağlamaktadır. Mekanik işlem görmüş evsel atık öncelikle uygun verimle yakılabilmesini sağlamak üzere kurutulmakta daha sonra klinker üretim sürecinde ana yakıt olan fosil yakıtları ikame etmek üzere alternatif yakıt olarak geri kazanılmaktadır.

 

Yaklaşık 3 Milyon TL’ye mal olan Ünye Çimento “Atıktan Türetilmiş Yakıt Geri Kazanım Tesisi” ‘nde halen günde 60 ton işlenmiş evsel katı atık geri kazanılırken, tam kapasite ile çalıştırıldığında tesis 220 ton işlenmiş evsel atığın geri kazanımına olanak tanıyacaktır. Böylece bir yandan önemli bir çevre sorununa kalıcı bir çözüm sağlanırken, diğer yandan fosil yakıtı miktarının düşürülmesi ile Ünye Çimento’nun pişirme amaçlı kullandığı yakıt kaynaklı karbon salınımının %2 -3 oranında düşürmesi sağlanacaktır .

 

Mutalar Hammadde Ocağının Üretim Planlaması ile Birlikte Rehabilitasyonu

Ünye Çimento fabrika sahası yakınında yer alan Mutalar bölgesinde, 220 dönüm arazi üzerinde 1999 yılında alınan Kalker ruhsatlı hammadde ocağı Ünye Çimento’ nun hammadde ocaklarından biridir. Aynı sahada diğer bir şahsa ait 4. Grup Bentonit (kil) ruhsatı da bulunmaktadır. Bu nedenle bu alanda Maden İşleri Dairesi’nce müşterek bir işletme projesi kabul edilmiş, sonrasında bu alan 2002 – 2004 yılları arasında Ünye Çimento tarafından şirketin hammadde temini amacıyla işletilmiştir.

 

 

Ancak sonrasında oluşan hukuksal ve yönetsel sorunlar nedeniyle Ünye Çimento bu hammadde ocağında üretim faaliyetini durdurmuştur. Uzun süreli çözüm sürecinde ocağın üst bölgesinde yer alan kil stabilitesi bozularak alanda heyelan oluşmuştur. 2012 yılında MİGEM tarafından Ünye Çimento’ya soruna çözüm getirmek üzere alanda çalışma izini verilmesinin ardından Ünye Çimento Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ilgili bölümlerine “hammadde ocağının üretim planlaması ile birlikte rehabilitasyon” planı hazırlatmış, plan MİGEM ve Orman Genel Müdürlüğü’nce onaylanmış ve 2014 yılı sonbaharında rehabilitasyonu yapılacak alanda çalışılabilmesi için Başbakanlık’ça Orman İzni verilmiştir.

 

 

Ünye Çimento tarafından 2015 yılı ortasında başlatılacak “Mutalar Hammadde Ocağı Üretim Planlaması ve rehabilitasyonu” projesi işin doğası ve teknik gerekçeler nedeniyle aşamalar halinde yürütülecektir:

2015 – 2016 yılları arasında yürütülecek ilk aşamada işletilen kalker ocağının son basamağı genişletilecek, ve üst heyelan bölgesinde yer alan üst kil örtüsü kısmen kaldırılarak alanda basamaklama, eğim azaltımı ve drenaj çalışması yapılacaktır. 165 bin m2 alanda yapılacak bu rehabilitasyon çalışmasında 1 milyon m3 üzerinde kil örtüsü alanda kalker ocağı bölgesine aktarılacaktır. Bu alanın rehabilitasyonu amacıyla yaklaşık 15.000 adet niteliğine uygun ağaç ve bitki dikilecek, yeşillendirme çalışması yapılacaktır. Aynı aşamada kalker hammadde ocağının yaklaşık üçte ikilik kısmında geçici yeşil örtü (püskürtme çim, çalı, tutucu bitkiler) ile kaplanacaktır.

 

Heyelan nedeniyle halen mevcut olan ve üst bölgeden aktarılacak malzeme ile birlikte yaklaşık 3 milyon m3 kilin sadece rehabilitasyon amacıyla kullanımı mümkün olamayacağından 2016 – 2026 yılları arasında hammadde ocağının planlı üretimi sürecinde kısmen çimento üretiminde değerlendirilecektir. 3 aşama halinde tamamlanacak bu süreçte 220 bin m2 ruhsatlı kalker sahası bölgeler halinde işletilecek, işletilmeyen bölge geçici yeşil örtü altında tutulacak, işletimi tamamlanan bölgeye nihai rehabilitasyon yapılacaktır.

 

Ülkemizde madencilik açısından çevreci, farklı bir maden işletmeciliği anlayışı ile yürütülecek bu faaliyet ülkemiz ve bölgemiz için örnek bir proje niteliği taşımaktadır.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER