Anasayfa >

Diğer Haberler >

İktidar yeni torba yasa ile kamusal alana el koyacak!

İktidar yeni torba yasa ile kamusal alana el koyacak!

11 Aralık 2014 Perşembe, 13:41:06
İktidar yeni torba yasa ile kamusal alana el koyacak!
Makina Mühendisleri Odası: İktidar yeni torba yasa ile kamusal alana el koyacak...

TMMOB bünyesindeki 23 oda adına açıklama yapan Makina Mühendisleri Odası, AK Parti iktidarının, yeni bir torba yasa tasarısı ile on iki yasada yapacağı değişikliklerle kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri kaldırma ve çevre sorunlarına dair algı yönetme hazırlığında olduğunu savundu.

Makina Mühendisleri Odası genel merkezi açıklamasında, bugün Türkiye'de egemen olan ranta dayalı sermaye birikim politikalarının AK Parti iktidarı elinde kentsel-kırsal-kültürel-doğal varlıkların el değiştirmesi veya el konulması şeklinde yapılaşma üzerinden, inşaat sektörü ve bağlantılı olarak arazi ve mülkiyet düzenlemelerine dayandığı belirtildi.

Açıklamada, "Üretimden uzaklaşarak sanayisizleşme, tarım alanlarının talanı, kültürel varlıklar ve doğal kaynakların tasfiyesi ile şekillendirilen yeni liberal dönüşüm, 2B ile orman arazilerinin yağmalanması, kentsel-kırsal alanlardaki halka ait özel mülkiyetlerin el değişimi yoluyla mülksüzleştirilmesi, kentsel dönüşüm ve bütün ülkenin kamusal değerlerinin yapılaşmaya açılması gibi rant eksenli totaliter politikalarla sürmektedir. Yürütülen bu yeni sağ politikalar karşısında duran, mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerinin ve toplumsal yarar için çalışan mücadeleci meslek örgütlerinin etkisizleştirilmesi, iktidarın sermayeye hizmeti açısından bir bütünlük oluşturmaktadır. Bu nedenle mühendislik, mimarlık, şehir planlama disiplinleri sosyoekonomik yapı ve kamu idari yapısındaki yeni liberal dönüşüme paralel bir değişim-dönüşüm sürecine tabi tutulmuştur." bilgisi aktarıldı.

"AKP YÖNETİMİ ÇEVRE SORUNLARINA DAİR ALGI YÖNETME HAZIRLIĞINDA"

AK Parti'nin daha da ileriye giderek hukuku, bilimi yok sayan bir perspektifle, mühendisleri, mimarları ve şehir plancılarını itibarsızlaştırmayı kendisine görev edindiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar yer aldı: "AK Parti iktidarı, bu çerçevede yeni bir torba yasa tasarısı ile on iki yasada yapacağı değişikliklerle kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri kaldırma ve çevre sorunlarına dair algı yönetme hazırlığındadır. '3194 Sayılı İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' imar, yapı denetimi, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri, iskan, kültür ve tabiat varlıkları, çevre, tapu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kat mülkiyeti, İller Bankası, belediye gelirleri yasaları ve TMMOB Yasası'nda yapılması öngörülen değişiklikleri içermektedir."

"TMMOB YASASI'NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER…"

Söz konusu değişikliklerin ana temaları ise şöyle özetlendi: "Kentsel topraklara el koyma amaçlı kentsel dönüşüm-rant projeleri sürecini merkezileştirme ve hızlandırmak, halka ait özel mülkiyet varlıklarına mülksüzleştirme yoluyla el koymak, kamulaştırmayı yeni sermaye birikim süreci için kullanmak, bütün kamusal ülke kaynaklarını metalaştırmak, yapı ve kent mimarisini AKP'nin eklektik, öykünmeci, dinsel ideolojik motifleriyle bezemek, yapı üretim sürecini ve mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerini kimliksizleştirmek ve kuralsızlaştırmak, kamusal denetimi ortadan kaldırmak, Anayasal dayanağı bulunan kamu kurumu niteliğindeki, özerk, demokratik, yerinden yönetim kuruluşları olan TMMOB ve bağlı odalarını yapısal dönüşüme uğratmak, özel teknik müşavirlik şirketleri yoluyla meslek alanlarımız ve örgütlerimizi işlevsizleştirmek, yapı üretim sürecinde şehir planlama, mimarlık ve mühendisliğin tasarım sürecini teknik müşavirlik firmalarının faaliyet alanına sokarak önemsizleştirilmek.

"GÜVENCE ALTINA ALINAN HAKLAR PİYASA KEYFİYETİNE TABİ KILMAKTADIR"

AK Parti iktidarının, son yıllardaki kanun hükmünde kararname düzenlemeleriyle, İmar Yasası ve Yapı Denetimi Yasası'nda yaptığı sayısız değişiklikle, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa ve onun devamı niteliğindeki düzenlemeler ve yönetmelik değişiklikleri ile bir yandan ülkenin tüm doğal tarihi, kültürel varlıklarıyla yapılı ve doğal çevreyi kural tanımaksızın imar rantına açarken, diğer yandan yapı üretim ve denetim sürecindeki mühendislik-mimarlık projeleri arasındaki bilimsel-teknik bağları koparmakta, meslek uygulamalarını kuralsızlaştırmakta, meslektaşlarımızın Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve TMMOB yönetmelikleriyle güvence altına alınan haklarını piyasa keyfiyetine tabi kılmaktadır. Bilimsel-teknik denetimin olmadığı, eleştirinin yapılmadığı ortamda, depremde daha fazla hasar gören yapılar, çevresel sorunlarla, halk sağlığı problemleriyle boğuşan bir toplumsal tablo oluşacaktır."

"EVRENSEL BİLİMSEL MESLEKİ GEREKLİLİKLER TASFİYE EDİLİYOR"

Yeni değişikliklerle; mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetleri ve ilgili meslek örgütlerinin, böl-parçala-küçült-etkisizleştir-yönet yaklaşımıyla demokratik ve merkezi yapılardan rekabetçi yerel yapılara dönüştürülmesi, siyasi iktidarın yönetimine, bakanlıklara bağlanmasının amaçlandığı belirtilerek, "Kısaca odaların bağımsızlığı ortadan kaldırılmak istenmektedir." denildi.

Yine AK Parti iktidarının, işçi sağlığı ve iş güvenliği, insanca barınma hakkı, yapı denetimi, kent politikaları, enerji, tarım, orman, su kaynakları gibi alanlarda mühendislik, mimarlık, şehir planlamanın mesleki denetim ve bilimsel-teknik kriterlerini devre dışı bıraktığını, kanun hükmünde kararnameler ve torba yasalarla yargı kararlarını gözetmeyen mevzuat düzenlemeleri yaparak, evrensel bilimsel mesleki gereklilikleri tasfiye ettiği vurgulandı. CİHAN

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER