Anasayfa >

Bölgeler >

Nevşehir Kozaklı Belediyesi’nden Kiralık Termal Otel

Nevşehir Kozaklı Belediyesi’nden Kiralık Termal Otel

26 Temmuz 2016 Salı, 11:14:27
Nevşehir Kozaklı Belediyesi’nden Kiralık Termal Otel
Nevşehir Kozaklı Belediyesi, 88 odalı termal oteli arsası ile birlikte 15 yıllığına kiraya veriyor. İhale 5 Ağustos’ta…

Nevşehir Kozaklı Belediyesi, 88 odalı termal oteli arsası ile birlikte 15 yıllığına kiraya veriyor. İhale 5 Ağustos’ta…


Nevşehir Kozaklı Belediye Başkanlığı, 88 odalı termal oteli 15 yıllığına kiraya veriyor. Muhammen bedeli aylık 41 bin 500 TL+KDV olan otel ihalesinde 270 bin TL geçici teminat bedeli belirlendi.


Kozaklı Belediyesi  termal otel ihalesi, 5 Ağustos 2016 Cuma günü saat 09:00’da “Kapalı teklif -arttırım” usulü ile yapılacak.


İhale şartnamesi ve ekleri Kozaklı Belediyesi fen işleri müdürlüğü Kozaklı adresinde görülebilir ve 500 TL karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli belediye veznesi veya T.C Ziraat Bankası Kozaklı şubesindeki Nevşehir Kozaklı Belediyesi’nden Kiralık Termal Otel TR8800010005212822986050 01 IBAN nolu hesabına yatırılması gerekiyor.


İHALEYE KATILIM İÇİN İSTENİLEN BELGELER
 İhaleye Katılabilmek İçin İhale Komisyonunca İstenilen Belgeler:
a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olmak (Noter Tasdikli nüfus Cüzdanı Sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,
b. Kanuni ikametgâh sahibi olmak
c. Türkiye’de tebligat için adres göstermek,
d. Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek (Bankadan alınan belgelerin, işin adına alınmış, teklif edilen bedel kadar kullanılmamış nakit veya banka teminatı ve Genel Müdürlük teyidinin alınmış olması şarttır.)
e. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek
a. Gerçek kişi olması haline ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.
b. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.
c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil: Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
f. İmza sirküleri vermek:
a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.
b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
g. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri yüz kızartıcı olmayan suçlar hariç) kaydı olmadığına dair belge,
h. İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerin en az 5 yıl otelcilik ve/veya turizmcilik ile ilgili iş kolunda faaliyet gösterdiğine (iş yaptığına) dair belge.
i. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
j. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
k. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge
l. İhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına daire belgenin aslı veya noter tasdikli örneği
m. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)
2 - İhaleye katılacaklar otel binasını gördüklerine dair yer gördü belgesini imzalayacaklardır.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER